Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová aplikace pro 3D skenování místností iPadem

Úterý, 31 Prosinec 2019 16:07

Tags: 3D skenování | Aplikace | iPad | Místnosti | Occipital

Occipital Senzor Structure-1953Na trhu je pro iPad již ně­ko­lik let sen­zor Structu­re spo­leč­nos­ti Oc­ci­pi­tal, který za po­mo­ci sní­ma­če za zhru­ba 380 do­la­rů do­ve­de pro­vá­dět 3D skeny ce­lých po­ko­jů nebo ob­jek­tů a pře­vést je do sou­bo­rů pro 3D tisk nebo roz­ší­ře­né re­a­li­ty. V sou­čas­né době při­chá­zí Oc­ci­pi­tal se snaz­ším způ­so­bem. Nová iOS apli­ka­ce má název Ca­n­vas a umožňuje vy­u­žít sní­má­ní ce­lé­ho po­ko­je naráz a oka­mži­té­ho vy­tvo­ře­ní hrubé 3D mapy včet­ně vzdá­le­nos­tí mezi ob­jek­ty. U vel­kých skenů lze v apli­ka­ci vy­u­žít prů­vod­ce, který rov­něž zob­ra­zí pře­kryv již jed­nou na­ske­no­va­ných částí nebo vy­ne­cha­ná místa.

Apli­ka­ce Ca­n­vas na­bí­zí také funk­ci Scan to CAD, kdy je vy­tvo­řen CAD sou­bor hrubé­ho skenu pro ná­sled­né zpra­co­vá­ní v po­čí­ta­či. In­fra­čer­ve­né sen­zo­ry sní­ma­če Structu­re pra­cu­jí spo­leč­ně s hlav­ní ka­me­rou iPadu, a tak je CAD kon­ver­ze vy­kres­le­na v kom­plet­ních bar­vách. Podle tvr­ze­ní spo­leč­nos­ti neaske­no­vá­ní osmi míst­nos­tí za­be­re zhru­ba 30 minut.
Více in­for­ma­cí o apli­ka­ci Can­vas na­jde­te na canvas.io.


Mohlo by vás zajímat: