Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3D tištěné budovy s lepší strukturou podle lidských kostí

Úterý, 31 Prosinec 2019 16:55

Tags: 3D tisk | Budovy | Lidské kosti | Purdue | Struktura | Univerzita | Věda | Výzkum

Purdue kosti-1953Sku­pi­na vědců a vý­zkum­ní­ků z uni­ver­zi­ty Pur­due zjis­ti­la, že vnitř­ní struk­tu­ra lid­ských kostí může být klí­čem k pev­něj­ším ma­te­ri­á­lům pro 3D tisk s po­dob­nou sklad­bou. Aby po­tvr­di­li svou te­o­rii, vy­tvo­ři­li 3D tiš­tě­né po­ly­me­ry se stav­bou ve stylu va­zi­vo­vých trám­ců (tra­becu­lae). To jsou mi­k­ro­sko­pic­ké, vlákni­té pře­káž­ky v po­do­bě ma­lých, vzá­jem­ně pro­po­je­ných ver­ti­kál­ních vý­ztu­ží a ho­ri­zon­tál­ních vzpěr, které se cho­va­jí jako slou­py a nos­ní­ky. Čím hus­těj­ší je tra­becu­lae, tím pev­něj­ší je kost. Tým pro­ká­zal svou te­o­rii na­po­do­be­ním této struk­tu­ry a vy­tvo­ři­li ji o 30 % odol­něj­ší. Ve vý­sled­ku umělý ma­te­ri­ál vy­dr­ží až 100­krát déle, při­čemž hmot­nost po­ly­me­ru se nijak vý­znam­ně ne­zvý­ši­la.

Kom­plet­ní pokus s po­drob­nost­mi a kon­tak­ty je an­g­lic­ky po­psán na strán­kách uni­ver­zi­ty. K dis­po­zi­ci je i krát­ké video na You­Tu­be.


Mohlo by vás zajímat: