Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Turbo Print zvyšuje rychlost 3D tisku u Markforged X7

Čtvrtek, 02 Leden 2020 15:17

Tags: 3D tisk | CFF | FDM | Kovy | Markforged X7 | Rychlost | Turbo Print | Uhlíková vlákna

siemens-markforged---2001Spo­leč­nost Mark­for­ged se síd­lem v Massa­chusetts, známá svými prů­mys­lo­vý­mi 3D tis­kár­na­mi pro tisk kovu a uh­lí­ko­vý­mi vlák­ny, vy­lep­ši­la jeden ze svých před­ních sys­té­mů a před­ved­la jej na loňském ve­letr­hu Form­next ve Frank­fur­tu. Vy­lep­še­ním je nová funk­ce Turbo Print pro 3D tis­kár­nu X7 na uhlíková vlákna, která zdvoj­ná­so­bu­je rych­lost tisku sys­té­mu, aniž by byla ohro­že­na kva­li­ta po­vrchu. Zvý­še­ním rych­los­ti tisku na 3D tis­kár­ně Mark­for­ged X7 zís­ka­jí zá­kaz­ní­ci mož­nost rych­le mě­nit díly, zvý­šit objem vý­ro­by a také zís­kat lepší ná­vrat­nost in­ves­tic.

Díky kom­bi­na­ci tech­no­lo­gií Fu­sed De­po­si­ti­on Mo­de­ling (FDM) a Fab­ri­cati­on Con­ti­nu­ous Fi­la­ment FF (CFF) fir­my Mark­for­ged má du­ál­ní tis­ko­vý sys­tém X7 schop­nost ze­sí­lit 3D tiš­tě­né díly spo­ji­tý­mi uh­lí­ko­vý­mi vlák­ny a ke­vla­rem. Ten­to prů­mys­lo­vý sys­tém je vy­ba­ven la­se­ro­vým in­spekč­ním sys­té­mem, který ske­nu­je díly bě­hem pro­ce­su tisku, aby byla za­jiš­tě­na roz­mě­ro­vá přes­nost. Mark­for­ged X7 na­bí­zí sta­veb­ní ob­jem 330 × 270 × 200 mm a sílu vrst­vy 50 mi­k­ro­nů.
Turbo Print byl ofi­ci­ál­ně ohlá­šen 16. pro­sin­ce 2019 a je kom­pa­ti­bil­ní se vše­mi 3D tis­kár­na­mi X7 druhé ge­ne­ra­ce. Ji­ný­mi slovy, zá­kaz­ní­ci po­u­ží­va­jí­cí nej­no­věj­ší verzi to­ho­to sys­té­mu pro 3D tisk z uh­lí­ko­vých vlá­ken, který se začal do­dá­vat zá­kaz­ní­kům v červ­nu 2019, bu­dou moci vy­u­ží­vat Turbo Print a další nové funk­ce, které mohou ná­sle­do­vat v blíz­ké bu­douc­nos­ti.
X7 je v sou­čas­né době je­di­nou 3D tis­kár­nou Mark­for­ged, která funk­ci Turbo Print na­bí­zí. Ač­ko­li spo­leč­nost ozná­mi­la Turbo Print na Form­nex­tu 2019, ně­kte­ří uži­va­te­lé X7 jej za­ča­li vy­u­ží­vat již před touto vý­sta­vou.
Další in­for­ma­ce o Turbo Prin­tu na­jde­te na all3dp.com.


Mohlo by vás zajímat: