Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Softwarová sada BETA CAE Systems ve verzi 20.1.0

Pátek, 03 Leden 2020 15:50

Tags: ANSA | BETA CAE Systems | EPILYSIS | KOMVOS | META | RETOMO | Softwarová sada | Verze 20.1.0

suite 20.1.0 picture-2001Verze 20.1.0 na­bí­zí no­vin­ky u soft­wa­ru Ansa, Epi­ly­sis, Meta, Kom­vos a Re­to­mo. Soft­ware pro mo­de­lo­vá­ní, Ansa 20.1.0, roz­ši­řu­je již před­sta­ve­ný kon­cept knihov­ny stan­dard­ních sou­čás­tí, za­hr­nu­jí­cí au­to­ma­tic­ké roz­po­zná­vá­ní, ma­ni­pu­la­ci a mo­de­lo­vá­ní spo­jo­va­cích prvků ve správ­ci funk­cí. Na­bí­zí rov­něž nové funk­ce jako uži­va­te­lem de­fi­no­va­ná mě­řít­ka kva­li­ty nebo vy­lep­še­ní im­ple­men­ta­ce vir­tu­ál­ní re­a­li­ty o funk­ce mor­fo­vá­ní a op­ti­ma­li­za­ce.

Epi­ly­sis na­bí­zí vy­lep­še­nou funkč­nost pro mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní op­ti­ma­li­za­ci SO­L200, jež roz­ši­řu­je mož­nos­ti op­ti­ma­li­za­ce to­po­lo­gie o mód sle­do­vá­ní za­lo­že­ný na MAC, a také me­to­du fil­tro­vá­ní hus­to­ty a ma­xi­mál­ní ve­li­kos­ti člena (Tvmax). S po­mo­cí Epi­ly­sis (či Meta) lze vy­tvá­řet zmen­še­né mo­de­ly z vel­kých FEM mo­de­lů a pak je ex­por­to­vat pro vy­u­ži­tí v pro­duk­tech tře­tích stran. Meta na­bí­zí vy­lep­še­ní v ob­las­tech zob­ra­ze­ní, nové funk­ce jako ovlá­dá­ní hla­sem nebo ak­tu­a­li­za­ci stá­va­jí­cích funk­cí pro práci s mo­de­lem, např. Ex­plo­de nebo Te­le­port. Pro ná­sled­né zpra­co­vá­ní byly vy­lep­še­ny sou­bo­ry Me­ta­db a ná­stro­jo­vé lišty pro NVH ana­lý­zu. Kom­vos, jenž se na­bí­zí i jako sa­mo­stat­ný soft­ware, má nové roz­vr­že­ní při zob­ra­ze­ní DM vzta­hů. A ko­neč­ně Re­to­mo s pod­po­rou Py­tho­nu umožňuje výuku a apli­ka­ci umělé in­te­li­gen­ce.
Více informací na beta-cae.com.


Mohlo by vás zajímat: