Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

BETA CAE Systems oznamuje vydání NEERE v1.4.0.

Pátek, 03 Červen 2022 12:29

Tags: BETA CAE Systems | KOMVOS | NEERE | Sdílení souborů | Spolupráce

neere announcement-2222Tato nová verze vás vy­bí­zí k další in­te­gra­ci soft­wa­ru NEERE do kaž­do­den­ních pro­ce­sů spo­lu­prá­ce roz­ší­ře­ním port­fo­lia ná­stro­jů a funk­cí a zvý­še­ním vý­ko­nu. Na­pří­klad scé­ná­ře spo­lu­prá­ce jsou dále roz­ší­ře­ny o KOM­VOS jako vzdá­le­nou apli­ka­ci. Nyní je možné sdí­le­ní sou­bo­rů v míst­nos­tech NEERE, což mi­ni­ma­li­zu­je po­tře­bu ex­ter­ních ná­stro­jů a zvy­šu­je efek­ti­vi­tu re­la­cí spo­lu­prá­ce.

Uži­va­te­lé mohou sdí­let pre­zen­ta­ce, ob­ráz­ky, po­znám­ky a mo­de­ly až do ur­či­té ve­li­kos­ti sou­bo­ru kon­fi­gu­ro­va­tel­né během in­sta­la­ce NEERE. Vy­lep­še­ní vý­ko­nu zkra­cu­jí dobu ini­ci­a­li­za­ce apli­ka­cí a zvy­šu­jí sta­bi­li­tu míst­nos­tí při vel­kém za­tí­že­ní. Sou­čas­ně byl vy­lep­šen i výkon vy­hle­dá­vá­ní a práce s ava­ta­ry.

Mezi další vy­lep­še­ní, která mají za­brá­nit po­kle­su vý­ko­nu, patří po­za­sta­ve­ní ka­me­ro­vé­ho pře­no­su uži­va­te­lů při pře­pnu­tí na jiné karty ve webo­vém pro­hlí­že­či. A ko­neč­ně, jako další funk­ci pro zvý­še­ní sou­kro­mí lze na kartě videa ak­ti­vo­vat vir­tu­ál­ní po­za­dí.

Další po­drob­nos­ti o no­vých soft­wa­ro­vých funk­cích, vy­lep­še­ních a opra­vách na­lez­ne­te v dokumentu Release Notes.

Mezi pod­po­ro­va­né webo­vé pro­hlí­že­če patří Mo­zil­la Fi­re­fox, verze 68 nebo vyšší, Go­o­gle Chro­me/Chro­mi­um, verze 72 nebo vyšší a Micro­soft Edge, verze 80 nebo vyšší.

Zá­kaz­ní­ci, kteří jsou ob­slu­ho­vá­ni přímo spo­leč­nos­tí BETA CAE Sys­tems nebo je­jí­mi dce­ři­ný­mi spo­leč­nost­mi, si mohou nový soft­ware a do­ku­men­ta­ci stáh­nout ze svého účtu na www.beta-cae.com. Pří­stup ke svému účtu mohou zís­kat pro­střed­nic­tvím od­ka­zu „sign in“ na webo­vých strán­kách.
Zá­kaz­ní­ci ob­slu­ho­va­ní míst­ním ob­chod­ním zá­stup­cem, by se měli ob­rá­tit na míst­ní kanál pod­po­ry, aby zís­ka­li po­drob­nos­ti o dis­tri­buci soft­wa­ru.


Mohlo by vás zajímat: