Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Datakit aktualizuje překladače pro Rhino

Úterý, 07 Leden 2020 07:54

Tags: Aktualizace | Data | Datakit | konverze | Překladače | Rhino

Datakit Rhino-2002Mezi vy­lep­še­ný­mi pře­va­dě­či na­jde­me UG NX 3D do Rhina, jenž umo­ž­ňuje pře­vod dat ze sou­bo­rů Uni­gra­phics/NX do soft­wa­ru Rhi­no­ce­ros bez nut­nos­ti li­cen­ce pro NX. Pře­klá­dá všech­na 3D data, z toho mj. sou­­čás­ti a se­sta­vy (*.prt) nebo strom se­stav jako vrst­vy. Data lze fil­tro­vat podle typu en­ti­ty, vi­di­tel­nos­ti a vrst­vy, vy­brat si jde umís­tě­ní os a při­po­jit po­vr­cho­vé en­ti­ty. Ne­chy­bí mož­nost kon­ver­ze gra­fic­ké­ho zob­ra­ze­ní PMI. Rhino 3D do So­li­dworks ex­por­tu­je sou­čás­ti a se­sta­vy So­lid­works a stej­ně jako Rhino 3D do PDF 3D a Rhino 3D do Pa­ra­so­li­du rov­něž pře­vá­dí všech­na 3D data.

Uve­de­né pře­kla­da­če za­pi­su­jí sou­bo­ry *.sl­d­prt a *.sl­dasm (So­lid­works), resp. *.PDF či *.x_t (Pa­ra­so­lid). Solid Edge 3D do Rhina tak­též pře­ve­de všech­na 3D, im­por­tu­je sou­čás­ti a se­sta­vy (*.par, *.psm, *.asm) a im­por­tu­je strom se­sta­vy do Rhina jako vrst­vy. Pře­va­dě­če pra­cu­jí s Rhi­nem 4 až 6 a s UG NX 15 až NX 1872 Se­ries do 1892, So­lid­works 2006, PDF 1.7, Pa­ra­so­lid 18 a Solid Edge 10 až 2020.
Více informací na www.datakit.com.


Mohlo by vás zajímat: