Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

XYZprinting představil na CES 3D tiskárnu da Vinci Color 5D

Čtvrtek, 09 Leden 2020 16:08

Tags: 3D tiskárny | CES 2020 | da Vinci Color 5D | Hardware | XYZprinting

Color-5D-1-2002Tcha­jwan­ský vý­rob­ce 3D tis­ká­ren XY­Zprin­ting před­sta­vil na CES 2020 v Las Vegas svůj nej­no­věj­ší stol­ní plně ba­rev­ný sys­tém da Vinci Color 5D. Přes­to­že pro­vo­ka­tiv­ní název může na­zna­čo­vat novou tech­no­lo­gii adi­tiv­ní vý­ro­by, da Vinci Color 5D je in­kous­to­vá tis­kár­na a 3D tis­kár­na FFF / FDM s la­se­ro­vým gra­ví­ro­vá­ním, o nichž se uvádí, že před­sta­vu­jí kom­bi­na­ci „2D a 3D tis­ko­vé zku­še­nos­ti“. pro­to­že 5D může vy­tvá­řet 3D mo­de­ly a také tisk­nout na papír novým 2D tis­ko­vým mo­du­lem. Da Vinci Color 5D ná­sle­du­je uve­de­ní 3D tis­kár­ny da Vinci Color mini a stol­ní­ho 3D ske­ne­ru da Vinci „ Vše v jed­nom (AIO)“ a sys­té­mu FFF.

Je schop­na apli­ko­vat CMYK in­koust na PLA ma­te­ri­ál ab­sor­bu­jí­cí barvy s vy­lep­še­nou sy­tos­tí barev a pro pl­no­ba­rev­né vý­tis­ky. Nově vy­vi­nu­tý 2D tis­ko­vý modul navíc umožňuje tisk na papír prostřednictvím stej­ných CMYK in­kous­to­vých kazet.
Do da Vinci Color 5D je také in­te­gro­ván rych­loběž­ný ex­trudér, který usnadňuje pře­pí­ná­ní a vy­lep­še­ní na ka­le­né oce­lo­vé trys­ky a la­se­ro­vý gra­ví­ro­va­cí do­pl­něk. Tyto trys­ky jsou na­vr­že­ny tak, aby odo­la­ly abra­ziv­ním kom­po­zit­ním ma­te­ri­á­lům, jako jsou uh­lí­ko­vá a ko­vo­vá PLA vlák­na. Kromě toho je la­se­ro­vý rytec kom­pa­ti­bil­ní s ma­te­ri­á­ly jako papír, kar­ton, kůže, dřevo a plast.
Da Vinci Color 5D je ak­tu­ál­ně k dis­po­zi­ci za 3999 $. In­koust se bude pro­dá­vat sa­mo­stat­ně po 69,95 do­la­rech. Chce­te-li zís­kat nej­no­věj­ší zprá­vy z od­vět­ví 3D tis­ko­vé­ho prů­mys­lu, při­hlas­te se k od­bě­ru 3D Printing In­dust­ry News­let­te­ru, sle­duj­te XY­Zprin­ting na Twit­te­ru a laj­kuj­te na Fa­ce­boo­ku. Hle­dá­te nový za­čá­tek v novém roce? Podívejte se na 3D tis­ko­vé úlohy.


Mohlo by vás zajímat: