Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

IronCAD vydal Multiphysics pro IronCAD 2020

Pondělí, 13 Leden 2020 17:25

Tags: 2020 | Analýzy | CAD | CAD systémy | CAE | IronCAD | MPIC | Multiphysics

Multiphysics-for-IronCAD-2020-2-2003Firma Iron­CAD ozná­mi­la 10. ledna 2020 oka­mži­tou do­stup­nost nej­no­věj­ší verzi svého plně in­te­gro­va­né­ho pro­duk­tu Mul­ti­phy­s­ics for Iron­CAD (MPIC). Od od­ha­le­ní Mul­ti­phy­s­ics pro Iron­CAD oceňovalo mnoho uži­va­te­lů Iron­CA­Du po­u­ži­tel­nost a ro­bust­nost MPIC. Každý rok byla při­dá­na další vy­lep­še­ní a zdo­ko­na­le­ní pro další zvý­še­ní snad­nos­ti po­u­ží­vá­ní a funk­ce, které jej od­li­šu­jí od kon­ku­ren­ce. Vět­ši­na z těch­to no­vých funk­cí je za­lo­že­na na zpět­né vazbě od uži­va­te­lů a po­ža­dav­ku na urych­le­ní cyklu ná­vr­hu, zjed­no­du­še­ní na­sta­ve­ní ana­lý­zy a zkrá­ce­ní doby ana­lý­zy.

MPIC 2020 za­hr­nu­je ně­ko­lik no­vých a vy­lep­še­ných klí­čo­vých tech­no­lo­gií ur­če­ných spe­ci­ál­ně pro ana­lý­zu CAD ná­vr­hu. Spo­leč­nost Iron­CAD se za­mě­ři­la na oby­čej­né CAD kon­struk­té­ry a uži­va­te­le, kteří si chtě­jí osvo­jit nejdří­ve ana­lý­zu ná­vr­hu v cyklu di­gi­tál­ní­ho pro­to­ty­po­vá­ní, s cílem jim po­skyt­nout přes­nou, re­a­lis­tic­kou a rych­lou ana­lý­zu. Vět­ši­na těch­to vy­lep­še­ní tedy spo­čí­vá ve funk­cích ana­lý­zy se­stav.
Mul­ti­phy­s­ics pro Iron­CAD na­bí­zí zá­klad­ní až po­kro­či­lé verze, které za­hr­nu­jí ki­ne­ma­ti­ku ne­li­ne­ár­ní, te­ku­ti­no­vou, dy­na­mic­kou a tu­hých těles. Po in­sta­la­ci mají uži­va­te­lé pří­stup k plné funkč­nos­ti ome­ze­né na 2000 uzlů sítě, které lze po­u­žít k za­há­je­ní práce s apli­ka­cí pro ana­lý­zu. Chce­te-li zís­kat pří­stup k nej­no­věj­ší­mu vydání Mul­ti­phy­s­ics for Iron­CAD 2020, na­vštiv­te www.ironcad.com.


Mohlo by vás zajímat: