Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Software ABB Robotics umožní 3D tisk během minut

Čtvrtek, 16 Leden 2020 15:17

Tags: 3D tisk | ABB | ABB Robotics | CAD | PowerPac | RobotStudio

3D-PrintingPowerPac-2003Před­ní do­da­va­tel ro­bo­ti­ky, ABB Ro­bo­tics, ne­dáv­no ozná­mil novou funk­ci pro svůj soft­ware Ro­bot­Stu­dio, který umožňuje uži­va­te­lům pro­gra­mo­vat ro­bo­ty pro po­u­ži­tí v adi­tiv­ní vý­ro­bě během ně­ko­li­ka mi­nut. Ak­tu­a­li­za­ce jeho si­mu­lač­ní­ho a off-line pro­gra­mo­va­cí­ho soft­wa­ru, kte­rá je sou­čás­tí port­fo­lia Po­wer­Pac Ro­bot­Stu­dia, po­sky­tu­je vý­rob­cům mož­nost pře­jít od CAD ná­vr­hu do ko­neč­ných fází mo­de­lo­vá­ní za méně než 30 mi­nut, aniž by bylo nutné ruč­ní pro­gra­mo­vá­ní. ABB uvá­dí, že nová funk­ce 3D Prin­ting Power­Pac si klade za cíl pře­ko­nat ča­so­vě ná­roč­né ge­ne­ro­vá­ní tis­ko­vých drah spo­je­ných s adi­tiv­ní vý­ro­bou, které ob­vykle vy­ža­du­jí ma­po­vá­ní z miliónů bodů nebo tra­jek­to­rií.

Mezi dal­ší klí­čo­vé vý­ho­dy podle spo­leč­nos­ti patří rych­lej­ší vý­ro­ba pro­to­ty­pů a mož­nost účin­něj­ší­ho tisku vět­ších dílů. Nový soft­ware pro 3D tisk na­bí­zí zá­kaz­ní­kům rych­lej­ší a efek­tiv­něj­ší pro­ces 3D tisku. Ve spo­je­ní s vy­so­kým vý­ko­nem ABB ro­bo­tů to zna­me­ná, že vý­rob­ci mohou nyní vy­rá­bět vy­so­ce kva­lit­ní 3D tiš­tě­né ob­jek­ty pro nej­růz­něj­ší prů­mys­lo­vé apli­ka­ce efek­tiv­ně­ji.

3D Printing Power­Pac podle údajů ABB pod­po­ru­je řadu pro­ce­sů včet­ně sva­řo­vá­ní a tisku gra­nu­le­mi a je vhod­ný pro níz­ko­ob­je­mo­vý tisk ve vel­kém mixu. ABB tvrdí, že do jeho si­mu­lač­ní­ho pro­stře­dí a kódu ro­bo­ta lze „pře­vést“ ja­ký­ko­li stan­dard­ní návrh soft­wa­ru pro pří­pra­vu 3D tisku - sli­ce­ru.
Originální zprávu naleznete na new.abb.com.


Mohlo by vás zajímat: