Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CADSync s nativním konektorem Solidworks

Pondělí, 20 Leden 2020 10:53

Tags: CADSync | ECAD | EDA | EMA Design Automation | Konektory | MCAD | PCB | Plošné spoje | SolidWorks

CADsync-2004Spo­leč­nost EMA De­sign Au­to­mati­on, po­sky­to­va­tel­ka kom­plex­ních slu­žeb a ino­vá­tor ře­še­ní pro au­to­ma­ti­za­ci elek­tro­nic­kých ná­vrhů (EDA), oz­ná­mi­la uve­de­ní pro­duk­tu CAD­Sync, který po­sky­tu­je efek­tiv­ní způ­sob přes­né­ho pře­dá­vá­ní vy­so­ce věr­ných ná­vr­ho­vých dat a změn mezi Ca­den­ce PCB a So­li­dworks. Sou­čas­ný stav „spo­lu­prá­ce“ ECAD/MCAD ob­vykle za­hr­nu­je pře­ha­zo­vá­ní si vel­kých STEP sou­bo­rů v na­dě­ji, že kaž­dý tým může zís­kat po­třeb­ná data. To má za ná­sle­dek ne­přes­nos­ti, ne­správ­nou ko­mu­ni­ka­ci, zpož­dě­ní a do­kon­ce i opa­ko­vá­ní ná­vr­hu.

CAD­Sync je první a je­di­ný na­tiv­ní obou­směr­ný kanál mezi So­li­dworks a edi­to­rem na­vr­ho­vá­ní ploš­ných spojů OrCAD/ Alle­gro, který po­sky­tu­je spo­je­ní mezi do­mé­na­mi ECAD a MCAD a vy­lu­ču­je po­tře­bu ja­ké­ho­ko­li soft­wa­ro­vé­ho pro­střed­ní­ka. Ná­vr­há­ři desek ploš­ných spojů nyní mají pří­stup k ná­stro­jům pro vy­u­ži­tí na­tiv­ních da­to­vých CAD struk­tur pro ma­xi­mál­ní výkon, efek­ti­vi­tu a přes­nost opro­ti jiným ře­še­ním po­u­ží­va­jí­cím běžné vý­měn­né for­má­ty.
CAD­Sync ob­sa­hu­je je­di­neč­nou sadu PCB ná­stro­jů pro So­li­dworks, která umožňuje So­li­dworks týmům pra­co­vat na PCB funk­cích v je­jich na­tiv­ním ná­vr­ho­vém pro­stře­dí a zá­ro­veň au­to­ma­tic­ky za­zna­me­ná­vat data po­třeb­ná ke správ­né­mu ur­če­ní změn a po­ža­dav­ků v Ca­den­ce PCB. Pro­to­že ECAD data jsou sdě­lo­vá­na do So­li­dworks pro­stře­nic­tvím na­tiv­ních pev­ných sou­čás­tí, prvků a se­stav, MCAD ná­vr­há­ři mohou také snad­no si­mu­lo­vat a ma­ni­pu­lo­vat s PCB prvky v sou­vis­los­ti s me­cha­nic­kou se­sta­vou, což není možné při po­u­ži­tí tra­dič­ních metod vý­mě­ny for­má­tů.
CAD­Sync je ce­lo­svě­to­vě k dis­po­zi­ci vý­hrad­ně pro­střed­nic­tvím EMA. Chce­te-li zís­kat bez­plat­nou zku­šeb­ní verzi nebo další in­for­ma­ce, na­vštiv­te go.ema-eda.com/cadsync.


Mohlo by vás zajímat: