Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bonusové nadstavby Revit Tools a Civil Tools CAD Studia

Středa, 22 Leden 2020 15:40

Tags: Bonusy | CAD Studio | Civil Tools | Nadstavby | Revit Tools | Stavebnictví

Kopirovani sloupcu ve vykazu-2004CAD Stu­dio uvádí ak­tu­a­li­zo­va­né verze svých sta­vař­ských bo­nu­so­vých nad­sta­veb Revit ToolsCivil Tools, sou­čás­tí doplňků CS+. Do BIM apli­ka­cí Au­to­de­sk Revit 2020, 2019 a 2018 a do Au­to­de­sk Civil 3D 2020, 2019 a 2018 doplňují řadu no­vých funk­cí ze­fek­tivňují­cích tvor­bu a edi­ta­ci pro­jek­tů po­zem­ních a in­že­nýr­ských sta­veb. Zá­kaz­ní­ci CAD Stu­dia si mohou nové verze ihned stáh­nout z Hel­p­des­ku. Uži­va­te­lé, kteří ne­ma­jí Revit, Civil 3D nebo BIM sadu AEC Collecti­on za­kou­pe­ny u CAD Stu­dia, mohou bonus nad­stav­by Revit Tools a Civil Tools zís­kat na CAD eSho­pu nebo jako bez­plat­nou stu­dent­skou li­cen­ci.

Pře­hled po­sled­ních no­vi­nek v těch­to nad­stav­bách na­jde­te na blogu NaZdi a na Civil 3D.


Mohlo by vás zajímat: