Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Roland uvádí na trh laserový dekoratér DGSHAPE LD-300

Čtvrtek, 23 Leden 2020 15:49

Tags: Dekoratér | DGA | DGSHAPE LD-300 | Hardware | Laserový | Roland

Roland-ld300-2004Ro­land DGA ozná­mil uve­de­ní no­vé­ho la­se­ro­vé­ho de­ko­ra­té­ru DGSHA­PE LD-300 – větší a ro­bust­něj­ší verzi LD-80, prv­ní­ho la­se­ro­vé­ho de­ko­ra­té­ru na světě, který byl před­sta­ven v břez­nu roku 2018. Kromě všech pů­so­bi­vých vlast­nos­tí svého před­chůd­ce se nová ge­ne­ra­ce LD-300 může pochlu­bit roz­ší­ře­ným pra­cov­ním pro­sto­rem 30,5 × 23 cm, který umožňuje přes­né zdo­be­ní fólií na vět­ších troj­roz­měr­ných po­lož­kách včet­ně mož­nos­ti pří­mé­ho po­tis­ku na pří­rod­ní kůži. Pra­cov­ní pro­stor LD-300 usnadňuje zdo­be­ní před­mě­tů až do tloušť­ky 4,8 cm růz­ný­mi ko­vo­vý­mi a ho­lo­gra­fic­ký­mi fóliemi.

U vět­ších před­mě­tů lze lůžko snad­no vy­jmout a umís­tit do LD-300 ka­bel­ky, ba­le­ní pro­duk­tu a další před­mě­ty až do ve­li­kos­ti 30 cm. Ve srov­ná­ní s tra­dič­ní­mi me­to­da­mi li­so­vá­ní za tepla a tech­no­lo­gií la­se­ro­vé­ho gra­ví­ro­vá­ní je po­u­ži­tí LD-300 méně kom­pli­ko­va­né, čist­ší a bez­peč­něj­ší. Snad­né je také na­sta­ve­ní a ovlá­dá­ní. Uži­va­te­lé mohou při­způ­so­bit celou řadu po­lo­žek v ně­ko­li­ka jed­no­du­chých kro­cích – umís­tit ob­jekt do stro­je, při­dat zvo­le­nou fólii a la­se­ro­vě po­tisk­nout svým vzo­rem po­mo­cí při­lo­že­né­ho soft­wa­ru Me­ta­za Stu­dio.
Další in­for­ma­ce o novém la­se­ro­vém de­ko­ra­té­ru DGSHA­PE LD-300 na­lez­ne­te na www.rolanddga.com/LD-300. Další in­for­ma­ce o Ro­land DGA nebo kom­plet­ní pro­duk­to­vé řadě Ro­land jsou na www.rolanddga.com.


Mohlo by vás zajímat: