Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Co je nového v programu SketchUp 2020.0?

Pátek, 31 Leden 2020 14:54

Tags: 2020.0 | Layout | Modelování | SketchUp | Software | Trimble

SketchUp 2020-grips-2005V roce 2019 vý­vo­já­ři strá­vi­li spous­tu času uče­ním toho, co si uži­va­te­lé přejí, aby Sket­chUp dělal lépe. Během tré­nin­ko­vých akcí uži­va­te­lů sle­do­va­li je­jich ko­men­tá­ře na fóru a dis­ku­to­va­li o ná­pa­dech, aby lépe po­cho­pi­li je­jich pra­cov­ní po­stu­py. To na­pří­klad vedlo k VELKÉ změně or­ga­ni­za­ce mo­de­lu. Ve snaze zvý­šit výkon mo­de­lu již ne­mu­sí­te vy­tvá­řet hla­di­ny v di­a­lo­gu hla­di­ny. Nyní mů­že­te spra­vo­vat a or­ga­ni­zo­vat svůj model přímo v di­a­lo­go­vém okně Out­li­ner (Stro­mo­vé okno kom­po­nent). Po­u­žij­te sym­bol oka pro pře­pí­ná­ní mezi hlav­ní­mi část­mi mo­de­lu, jako je na­pří­klad dis­po­zi­ce pů­do­ry­su a za­ři­zo­va­cí před­mě­ty.

Když ucho­pí­te bod, který je v ob­jek­tu pře­kry­tý (na­pří­klad zadní roh nebo stře­do­vý bod) a po­hy­bu­je­te ob­jek­tem, bude váš ob­jekt au­to­ma­tic­ky prů­hled­ný, pokud jiná část mo­de­lu ko­li­du­je s po­su­nem. Toto fun­gu­je u ná­stro­je Oto­čit a Posun. Do­slo­va to „změní“ váš pra­cov­ní po­stup. Za­čně­te po­sou­vat ob­jek­ty na těžko pří­stup­ná místa, abys­te vi­dě­li, co se stane.

Vy­lep­še­né ovládání skry­tých ob­jek­tů

Velké změny do­znal ná­stroj skry­tí ob­jek­tů v mo­de­lech. Zjis­tí­te to v roz­ba­lo­va­cí na­bíd­ce, kde došlo k od­dě­le­ní skry­tých ob­jek­tů od skry­té ge­o­me­t­rie. Jak to změní pra­cov­ní po­stup? Řek­ně­me na­pří­klad, že chce­te upra­vit skry­té hrany nebo vy­hla­ze­ný po­vrch, ale přes­to chce­te mít mož­nost skrýt ob­jek­ty, které jsou po­blíž (jako stro­my, keře nebo bu­do­vy) mů­že­te to udě­lat již nyní.

2020-hidden-objects-2005

No­vin­ky v La­y­Ou­tu 2020.0

U La­y­Ou­tu se pro­gra­má­to­ři za­mě­ři­li na zlep­še­ní in­ter­ak­ce mezi Sket­chU­pem a La­y­Ou­tem tak, aby se ušet­řil čas a ener­gie. To zna­me­ná, že v ak­tu­a­li­za­ci scén Sket­chU­pu je mno­hem méně kroků pro za­jiš­tě­ní do­ko­na­lé­ho vy­kres­le­ní mo­de­lu. Nyní máte více mož­nos­tí úprav přímo v La­y­Ou­tu.

LayOut 2020-2005

Více vý­ko­nu pro úpra­vu po­hle­dů na Sket­chUp model

La­y­Out nyní dis­po­nu­je vět­ším množ­stvím in­for­ma­cí o mo­de­lu a o tom, co jste upra­vi­li a pře­psa­li. To zna­me­ná, že mů­že­te bez­peč­ně změ­nit styl nebo úhel ka­me­ry přímo v La­y­Ou­tu, aniž byste omy­lem ztra­ti­li své změny.
Jak po­zná­te, co se liší ve vý­ře­zu La­y­Ou­tu opro­ti mo­de­lu? Když pro­ve­de­te změny v La­y­Ou­tu, části pa­ne­lu na­bí­dek budou tmavě šedé a upo­zor­ní, že jste pro­ved­li pře­psá­ní.
Pokud jste v La­y­Ou­tu pro­ved­li ně­ja­ké změny, ne­zna­me­ná to, že došlo ke glo­bál­ní změně ce­lé­ho pro­jek­tu. V pří­pa­dě po­tře­by mů­že­te vždy znovu syn­chro­ni­zo­vat vý­ře­zy zpět do po­do­by Sket­chUp mo­de­lu.

Vy­lep­še­né při­způ­so­be­ní vý­kre­sů

Posuňte La­y­Out do­ku­men­ty na vyšší úroveň růz­ný­mi mo­de­ly a po­hle­dy. Pokud máte jeden Sket­chUp model, který je zob­ra­zen v ně­ko­li­ka vý­ře­zech, mů­že­te nyní znovu pro­po­jit jeden z těch­to vý­ře­zů s jiným Sket­chUp mo­de­lem. Dříve jste mu­se­li tento výřez od­stra­nit, vlo­žit nový model SKP a re­se­to­vat na­sta­ve­ní mě­řít­ka a ve­li­kost vý­ře­zu.

A to není vše, vá­že­ní. Máte také mož­nost pře­pí­nat vi­di­tel­nost zna­ček přímo ve svém La­y­Out do­ku­men­tu. Co to zna­me­ná pro pra­cov­ní po­stup? Ne­mu­sí­te vy­tvá­řet další scény pouze pro La­y­Out sou­bo­ry, což ušet­ří spous­tu času při pře­cho­du mezi La­y­Ou­tem a Sket­chU­pem.

Originální text novinek a další informace najdete na help.sketchup.com.


Mohlo by vás zajímat: