Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

The Wild – Spolupráce na BIM modelech jako nikdy předtím

Pondělí, 03 Únor 2020 14:51

Tags: AEC | BIM | BIM 360 | Cloud | Modely | Revit | SketchUp | The Wild

The Wild-BIM tools-2006Se třemi no­vý­mi ná­stro­ji na­vr­že­ný­mi pro pra­cov­ní po­stu­py AEC (sta­veb­ní pro­jek­ci a ar­chi­tek­to­nic­ké na­vr­ho­vá­ní) ne­by­la nikdy spo­lu­prá­ce s BIM mo­de­ly ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě nikdy snaz­ší. Mů­že­te pro­hlí­žet BIM data se svým týmem, ovlá­dat vi­di­tel­nost vrst­vy nebo při­dat po­znám­ky do svého pro­sto­ru po­mo­cí mě­ře­ní – máte k tomu v The Wild sadu ná­stro­jů na­vr­že­ných pro po­sí­le­ní pra­cov­ní­ho BIM po­stu­pu. Po­mo­cí ná­stro­je pro vi­di­tel­nost (Vi­si­bi­li­ty Tool) si snad­no pro­hléd­ne­te různé aspek­ty svého mo­de­lu a pro­sto­ru.

Ovládání Vrstev pomocí Visibility Tool

the wild sketchup-2006Po­mo­cí to­ho­to no­vé­ho ná­stro­je mů­že­te ovlá­dat vi­di­tel­nost vrst­vy u Sket­chUp nebo Revit sou­bo­rů a snad­no zob­ra­zit či skrýt všech­ny typy ob­jek­tů ve svém pro­sto­ru (ná­črt­ky, ko­men­tá­ře atd.). Tento ná­stroj lze po­u­žít k zob­ra­ze­ní růz­ných mož­nos­tí ná­vr­hu v jed­nom pro­sto­ru (pouze pře­pí­ná­ním stavu za­pnu­to/vy­pnu­to růz­ných sou­bo­rů nebo vrs­tev).

Více o Visibility Tool najdete na thewild.com/docs/visibility.

 

Zobrazení metadat objektu pomocí Inspect Tool

the wild inspecttool-2006Po­mo­cí ná­stro­je In­spect Tool mů­že­te zob­ra­zo­vat data BIM ob­jek­tu na li­bo­vol­ném prvku ve svém mo­de­lu. Vol­bou ná­stro­je In­spect a stisk­nu­tím tla­čít­ka v po­ža­do­va­ném bodě pře­jde­te a vy­be­re­te li­bo­vol­ný ob­jekt v Revit mo­de­lu. Oka­mži­tě se zob­ra­zí in­ter­ak­tiv­ní panel se všemi vy­bra­ný­mi BIM ob­jek­ty. K na­vi­ga­ci v pa­ne­lu mů­že­te po­u­žít spoušť ná­stro­je.
Tento ná­stroj pra­cu­je se sou­bo­ry Revit už nyní buď z doplňku The Wild nebo z BIM 360. Brzy bude do­pl­ně­na pod­po­ra pro Sket­chUp a další typy ob­jek­tů.

Další in­for­ma­ce o In­spect Tool

Vizualizujte a kótujte vzdálenosti pomocí Measure Tool

the wild measure-2006Novým ná­strojem pro mě­ře­ní lze snad­no měřit vzdá­le­nos­ti v mo­de­lu. Uži­va­te­lé mohou pří­stu­po­vat ke třem růz­ným re­ži­mům pro mě­ře­ní vzdá­le­nos­ti mezi ob­jek­ty nebo dvěma body v pro­sto­ru.

Další in­for­ma­ce o Measure Tool

 


Jak do­stat své BIM mo­de­ly do The Wild

S Revit doplňkem mů­že­te snad­no vy­tvo­řit pro­stor v The Wild z ja­ké­ho­ko­li 3D po­hle­du. Pro­jekt, který od­po­ví­dá názvu pro­jek­tu va­še­ho sou­bo­ru se au­to­ma­tic­ky vy­tvo­ří včet­ně pro­po­je­ní mezi vaším sou­bo­rem a clou­dem The Wild, takže mů­že­te ak­tu­a­li­zo­vat a ote­ví­rat svůj pro­stor přímo z Re­vi­tu.

The Wild pro BIM 360

The Wild má ro­bust­ní in­te­gra­ci pro Au­to­de­sk BIM 360, což umožňuje uži­va­te­lům a je­jich týmu spo­leč­né sdí­le­ní hos­to­va­ných mo­de­lů v BIM 360. Tý­mo­ví ko­le­go­vé a zú­čast­ně­né stra­ny se mohou kdy­ko­li se­zná­mit s vnitř­ní­mi mo­de­ly pro­jek­tů, pro­střed­nic­tvím VR, AR nebo po­čí­ta­če, což jim i týmům usnad­ní ko­or­di­na­ci v re­ál­ném čase a BIM spo­lu­prá­ci s pří­stup­nos­tí od­kud­ko­li.

The Wild b360 sidebyside-2006


Mohlo by vás zajímat: