Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Setkání uživatelů SIMULIA 2020

Středa, 05 Únor 2020 10:46

Tags: Idiada | Jezerka | Konference | Setkání | Simulace | SIMULIA 2020 | Uživatelé

DSC05106-2006Spo­leč­nost IDI­A­DA CZ zve své zá­kaz­ní­ky, part­ne­ry a zá­jem­ce o si­mu­la­ce na od­bor­nou kon­fe­ren­ci „Se­tká­ní uži­va­te­lů SI­MU­LIA 2020“, která se usku­teč­ní 20. – 21. dubna v ho­te­lu Je­zer­ka na Seči. Stej­ně jako v loň­ském roce se mů­že­te těšit na bo­ha­tý pro­gram a za­jí­ma­vé no­vin­ky z ob­las­tí MKP a také EM si­mu­la­cí a sa­mo­zřej­mě uži­va­tel­ské pre­zen­ta­ce. V prv­ním dnu budou zá­stup­ci firem IDI­A­DA a Dassault Systèmes uve­de­ny no­vin­ky v pro­duk­tech Si­mu­lia a 3DE­x­pe­ri­en­ce a také na uži­va­tel­ské pří­spěv­ky. V pří­pa­dě zájmu je možné při­hlá­sit vlast­ní pří­spě­vek, nej­poz­děj­ší ter­mín pro při­hlá­še­ní pří­spěv­ku je 15. února 2020.

Druhý den bude tra­dič­ně vě­no­ván prak­tic­kým worksho­pům a kon­fe­ren­ce bude za­kon­če­na obě­dem. První den večer bude při­pra­ve­na ve­če­ře for­mou rautu a do­pro­vod­ný pro­gram.
Účast­nic­ký po­pla­tek činí 4000 Kč na celou kon­fe­ren­ci, 3000 Kč na jeden den a za­hr­nu­je účast na kon­fe­ren­ci, ob­čer­stve­ní a do­pro­vod­ný pro­gram (spo­le­čen­ský večer, do­pro­vod­ný pro­gram). Účast­nic­ký po­pla­tek pro stu­den­ty a aka­de­mic­ké pra­cov­ní­ky je 2500 Kč za celou kon­fe­ren­ci. Všech­ny ceny jsou uve­de­ny bez DPH. Uby­to­vá­ní se hradí zvlášť.
Re­gis­tra­ce včet­ně při­hlá­še­ní pří­spěv­ku je přes for­mu­lář na strán­ce www.simulia.cz.


Mohlo by vás zajímat: