Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Kon­t­ro­la kva­li­ty a vý­vo­je pro­duk­tů 3D ske­ne­ry

Pátek, 14 Únor 2020 07:39

Tags: 3D skenery | Creaform | Hannover Messe | Kvalita | Metrologie | Reverzní inženýrství

creaform product family-2007Cre­a­form od­po­ví­dá svými pře­nos­ný­mi a au­to­ma­ti­zo­va­ný­mi ře­še­ní­mi mě­ře­ní na po­tře­by v 3D ske­no­vá­ní, re­verz­ním in­že­nýr­ství, kon­t­ro­le kva­li­ty, ne­de­struk­tiv­ním tes­to­vá­ní, vý­vo­ji pro­duk­tů a di­gi­tál­ní si­mu­la­ci (FEA / CFD). Jeho tech­no­lo­gie se po­u­ží­va­jí v mnoha prů­mys­lo­vých od­vět­vích, včet­ně au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu, le­tec­tví, spo­třeb­ní­ho zboží, těž­ké­ho prů­mys­lu, zdra­vot­nic­tví, zpra­co­va­tel­ské­ho prů­mys­lu, těžby ropy a plynu, vý­ro­by ener­gie, vý­zku­mu a vzdě­lá­vá­ní. Pře­nos­né 3D ske­ne­ry Han­dyS­CAN BLACK and Go! SCAN SPARK, které jsou do­dá­vá­ny od roku 2019, jsou ide­ál­ní pro kon­t­ro­lu kva­li­ty a vývoj pro­duk­tů. 

Měří všude během sekund, všech­ny druhy dílů, bez ohle­du na je­jich ve­li­kost, ma­te­ri­á­ly a slo­ži­tost. S Go! SCAN SPARK je do­kon­ce možné ske­no­vat ba­rev­ně. Tento ske­ner je ide­ál­ním ře­še­ním pro vývoj pro­duk­tů a úkoly re­verz­ní­ho in­že­nýr­ství, za­tím­co Han­dyS­CAN BLACK je správ­ný ske­no­va­cí sys­tém pro všech­ny typy úloh v prů­bě­hu pro­ce­su ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tu (PLM), od vý­vo­je pro­duk­tu po vý­ro­bu, za­jiš­tě­ní kva­li­ty a fáze kon­t­ro­ly kva­li­ty.
Me­traS­CAN 3D je fle­xi­bil­ní pře­nos­né ře­še­ní 3D mě­ře­ní na­vr­že­né pro po­u­ži­tí v to­vár­ně. Tento sys­tém umožňuje re­verz­ní in­že­nýr­ství a kon­t­ro­lu roz­mě­rů vý­rob­ních ná­stro­jů, pří­prav­ků, se­stav, pod­se­stav a ho­to­vých vý­rob­ků od 1 do 3,5 m a není cit­li­vý na ne­sta­bi­li­tu pro­stře­dí. Díky roz­ši­ři­tel­né­mu ob­je­mu mě­ře­ní, rych­los­ti, dí­len­ské přes­nos­ti a pů­so­bi­vým schop­nos­tem na ná­roč­ných ma­te­ri­á­lech před­sta­vu­je Me­traS­CAN 3D nej­kom­plet­něj­ší 3D ske­ner na me­t­ro­lo­gic­kém trh.
Cre­a­form CUBE-R je přes­ný 3D ske­no­vá­ní CMM na klíč. Toto ře­še­ní se sklá­dá z Me­traS­CAN 3D-R - vý­kon­né­ho op­tic­ké­ho 3D ske­ne­ru na­mon­to­va­né­ho na ro­bo­ta - a krytu při­pra­ve­né­ho k in­sta­la­ci do vý­rob­ní­ho pro­ce­su přímo na vý­rob­ní lince. Jeho roz­hra­ní se snad­no po­u­ží­vá, ma­xi­ma­li­zu­je au­to­ma­tic­ké kon­t­ro­ly a mi­ni­ma­li­zu­je in­ter­ak­ce s ope­rá­to­rem. Jeho kon­struk­ce je ro­bust­ní, při­způ­so­be­ná prů­mys­lo­vé­mu pro­stře­dí a op­ti­ma­li­zo­vá­na pro in­spek­ce ve vý­ro­bě. Po­rov­ná­ním stro­je jako CUBE-R s tra­dič­ním stro­jem vy­ro­be­ným z CMM a do­ty­ko­vé sondy je zřej­mé, že první umožňuje zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty bez ztrá­ty přes­nos­ti a ob­je­mo­vé ur­či­tos­ti. Ve­dou­cí kon­t­ro­ly kva­li­ty, kteří nejsou od­bor­ní­ky v ob­las­ti ro­bo­ti­ky, budou moci vy­u­žít ře­še­ní na klíč k op­ti­ma­li­za­ci opa­ku­jí­cích se úkolů, pro které lid­ský pří­nos ne­na­bí­zí při­da­nou hod­no­tu.
Expozici Creaformu naleznete na veletrhu Hannover Messe, v hale 6, na stánku E60.
Více informací na www.creaform3.com.


Mohlo by vás zajímat: