Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Formlabs uvádí odolnou pryskyřici Tough 1500

Pondělí, 17 Únor 2020 01:35

Tags: 3D tisk | Formlabs | Materiály | Pryskyřice | Tough 1500

Tough Durable group-2007 Tough 1500 Resin je nej­o­dol­něj­ším ma­te­ri­á­lem ro­di­ny ma­te­ri­á­lů Tough a Du­ra­ble Resins pro 3D tisk, který sdílí četné vlast­nos­ti a je skvě­lý pro funkč­ní pro­to­ty­py, upí­ná­ky a úchy­ty, ko­nek­to­ry a další sdí­le­né apli­ka­ce. Iden­ti­fi­ka­ce nej­lep­ší­ho ma­te­ri­á­lu pro kon­krét­ní pří­pa­dy po­u­ži­tí za­hr­nu­je po­cho­pe­ní kon­strukč­ních ome­ze­ní a klí­čo­vých kom­pro­mi­sů mezi ma­te­ri­á­ly. V rámci této kon­krét­ní sku­pi­ny ma­te­ri­á­lů, mo­du­lů, pro­dlou­že­ní a od­pru­že­ní ozna­ču­jí nej­lé­pe, jak se bude sou­část cho­vat při po­u­ží­vá­ní. Co se týče pevnosti a tuhosti, je Tough 1500 údajně srovnatelný s polypropylenovými díly.

 

Nese podobnost s jinými tvrdými a odolnými Formlabs pryskyřicemi, včetně Tough Resin a Durable Resin. Tough 1500 se liší svou tuhostí a charakteristikou prodloužení. Spolu s uvedením pryskyřice Tough 1500 Resin zavádí společnost Formlabs také novou názvovou konvenci pro své inženýrské materiály. V případě této pryskyřice znamená „1500“ hodnotu modulu pevnosti v tahu v MPa. Jakmile Formlabs vydá nové technické materiály, bude se řídit vzorcem „pojmenování + číslo“, který zákazníkům usnadní určení relativní tuhosti materiálů.
Další informace o tvrdých a trvanlivých pryskyřicích najdete na e.formlabs.com.

Vyžádejte si ukázkový díl
Tvrdá pryskyřice 1500 má modul pevnosti v tahu 1500 MPa a prodloužení 51 %. Vyzkoušejte tento pružný materiál vyžádáním bezplatného zkušebního vzorku Tough 1500 Resin Spring.


Mohlo by vás zajímat: