Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Voices of Industry – Pavel Rak ml. (Macmatic)

Pátek, 21 Únor 2020 13:05

Tags: CNC | MACMATIC | Obrábění | Pavel Rak | Strojírenství | Voices of Industry

VoI Pavel Rak Macmatic-2008Dal­ší díl Voices of In­dust­ry je vě­no­ván Pav­lu Ra­ko­vi, ml., ze spo­leč­nos­ti Ma­c­ma­tic, jež byla za­lo­že­na na jaře roku 2008 jako ro­din­ný pod­nik. Díky pev­ným vzta­hům a vel­ké­mu úsilí ze stra­ny za­kla­da­te­lů spo­leč­nost pře­ko­na­la ob­do­bí krize a po­lo­ži­la zá­klad k dy­na­mic­ké­mu roz­vo­ji, který vy­ús­til v za­lo­že­ní vlast­ní znač­ky pro CNC ob­rá­bě­cí stro­je. Spo­leč­nost se ak­tiv­ně za­bý­vá pro­de­jem no­vých CNC ob­rá­bě­cích stro­jů. V na­bíd­ce na­lez­ne­te ver­ti­kál­ní i ho­ri­zon­tál­ních ob­rá­bě­cí cen­t­ra pro si­lo­vé i rych­lost­ní ob­rá­bě­ní, por­tá­lo­vá ob­rá­bě­cí cen­t­ra, pě­ti­osá ob­rá­bě­cí cen­t­ra a rych­lost­ní CNC stro­je pro vr­tá­ní, zá­vi­to­vá­ní a fré­zo­vá­ní.

Dále pak CNC ob­rá­bě­cí cen­t­ra s pa­le­to­vou vý­mě­nou, si­lo­vé sou­stru­hy s rov­ným ložem, pro­duk­tiv­ní sou­stru­hy s šik­mým ložem, nebo na­pří­klad ver­ti­kál­ní (ka­ru­se­lo­vé) sou­stru­hy. S po­stup­ným vý­vo­jem se firma za­ča­la za­bý­vat i pro­de­jem vlast­ní znač­ky pří­slu­šen­ství pro CNC ob­rá­bě­cí stro­je. V této sku­pi­ně zboží na­bí­zí Ma­c­ma­tic vý­kon­né od­sa­va­če ole­jo­vých par ma­c­ma­tic As­pi­ra a te­pel­né upí­na­če ma­c­ma­tic Ther­ma pro rych­lé, přes­né a tuhé upnu­tí ná­stro­jů.
V sou­čas­né době do­dá­vá Ma­c­ma­tic na český a slo­ven­ský trh CNC ob­rá­bě­cí stro­je zna­ček ma­c­ma­tic a Akira Seiki. Více o spo­leč­nos­ti se do­zví­te ZDE.


Mohlo by vás zajímat: