Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Hexagon inovuje kontrolu křehkých součástí sondou IRP40.42

Středa, 04 Březen 2020 14:31

Tags: Hexagon MI | IRP40.42 | Měření | Sondy | Strojírenství

IRP4042-2010Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon uved­la na trh novou sondu IRP40.42, která mění kon­t­ro­lu velmi křeh­kých ma­te­ri­á­lů a ma­lých nebo ten­kostěn­ných dílů přímo na ob­rá­bě­cím stro­ji. Nová IRP40.42 je ino­va­cí v tech­no­lo­gii sond splňují­cích spe­ci­fic­ké po­ža­dav­ky vý­rob­ců ma­lých křeh­kých dílů. Běžné do­ty­ko­vé sondy mohou při mě­ře­ní křeh­kých dílů v ob­rá­bě­cím stro­ji vy­ví­jet pří­liš velký tlak, což vede k je­jich po­ško­ze­ní. Kromě toho jsou nor­mál­ní ku­lič­ky do­te­ků ob­vykle pří­liš velké k pro­ve­de­ní kon­t­ro­ly uvnitř velmi ma­lých sou­čás­tí vy­ro­be­ných na­pří­klad ho­di­nář­ským nebo den­tál­ním prů­mys­lem.

Zá­ro­veň vý­rob­ci chtě­jí těžit z výhod pro­duk­ti­vi­ty přes­ných kon­t­rol křeh­kých dílů přímo na ob­rá­bě­cím stro­ji.
He­xa­gon na­vr­hl IRP40.42 tak, aby pře­ko­nal pro­blémy, kte­rým čelí vý­rob­ci na­příč od­vět­ví­mi, která sa­ha­jí od lé­kař­ských pří­stro­jů po au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl. Kromě po­u­ži­tí síly pou­hých 0,08 N ve směru X nebo Y, pro po­rov­ná­ní s 0,3 N a 1,4 N u stan­dard­ní stro­jo­vé sondy, může být IRP40.42 vy­ba­ve­na „styli“ ku­lič­ka­mi již od prů­mě­ru 0,2 mm.
IRP40.42 staví na vy­so­ce úspěš­né tech­no­lo­gii do­ty­ko­vé spí­na­cí sondy He­xa­go­nu, vy­vi­nu­té pro pro­vá­dě­ní vy­so­ce přes­ných mě­ře­ní na sou­řad­ni­co­vých mě­ři­cích stro­jích. Ro­bust­ní a kom­pakt­ní kryt chrá­ní IRP40.42 před drs­ným pro­stře­dím ob­rá­bě­cích stro­jů, za­tím­co osvěd­če­ná tech­no­lo­gie He­xa­go­nu s in­fra­čer­ve­ným pře­no­sem HDR+ za­jiš­ťu­je ko­mu­ni­ka­ci mezi son­dou a při­jí­ma­čem.
Je velmi dů­le­ži­té, že IRP40.42 je ex­trém­ně přes­ná a do­ká­že za­chy­tit mě­ři­cí body s opa­ko­va­tel­nos­tí 2 Sigma 1 μm při ex­trém­ně malé spo­tře­bě ener­gie, čemuž od­po­ví­dá ži­vot­nost ba­te­rie až 800 hodin při ne­pře­tr­ži­tém po­u­ží­vá­ní.
IRP40.42 ko­mu­ni­ku­je s exis­tu­jí­cí­mi in­fra­čer­ve­ný­mi při­jí­ma­či IRR91.42 a IRR91.50, které také pra­cu­jí s pří­dav­ný­mi na­sta­vo­va­cí­mi ná­stro­ji He­xa­gon uvnitř ob­rá­bě­cí­ho stro­je. Sonda je také kom­pa­ti­bil­ní s před­ní­mi mě­ří­cí­mi soft­wa­ro­vý­mi ře­še­ní­mi He­xa­go­nu.
Další informace naleznete na HexagonMI.com.


Mohlo by vás zajímat: