Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Přesouvání a rušení dalších veletrhů

Pátek, 06 Březen 2020 07:32

Tags: AMPER | BVV | Přesouvání | Rušení | Techagro | Terinvest | Veletrhy

DSC04247-2010Přes­to­že ještě ve stře­du při­šly do naší pošty výzvy k akre­di­ta­ci na ve­letrh Amper, včera je ná­sle­do­va­la zprá­va o tom, že se Amper 2020 pře­sou­vá na rok 2021, což ovšem fak­tic­ky zna­me­ná jeho zru­še­ní, neboť jde o akci kaž­do­roč­ní. Jak ozná­mil po­řá­da­jí­cí Te­rin­vest, je pro něj och­ra­­na zdra­ví všech zú­čast­ně­ných ab­so­lut­ní pri­o­ri­tou, kte­rou by v pří­pa­dě ko­ná­ní ve­letr­hu v pů­vod­ním ter­mí­nu nebyl scho­pen za­jis­tit, ze­jmé­­na ne­mož­nos­tí za­brá­ně­ní vstu­pu ri­zi­ko­vých osob. O kon­krét­ním ter­mí­nu ko­ná­ní ve­letr­hu v roce 2021 bude Te­rin­vest in­for­mo­vat, jakmi­le bude s BVV do­jed­nán a po­tvr­zen.

V České te­le­vi­zi se ve čtvr­tek 5. 3. 2020 ob­je­vi­la zprá­va, že se také Te­chag­ro ne­u­sku­teč­ní na pře­lo­mu břez­na a dubna, jak bylo plá­no­vá­no, což ČTK po­tvr­dil mluv­čí Ve­letrhů Brno. Dodal, že se na tom ve­de­ní ve­letrhů do­mlu­vi­lo s part­ner­ský­mi obo­ro­vý­mi svazy. Po­drob­nos­ti Ve­letrhy Brno ozná­mí v dnes (pátek 6.3.), nej­pr­ve o změně ter­mí­nu ve­letr­hu chtě­jí in­for­mo­val všech­ny vy­sta­vo­va­te­le.

Ve­letrh Ná­by­tek a byd­le­ní v Nitře se pře­sou­vá na jiný ter­mín

Ve­de­ní Ag­ro­kom­plex Ná­rod­ní vý­sta­viš­tě vy­da­lo roz­hod­nu­tí o pře­su­nu ve­letr­hu Ná­by­tek a byd­le­ní, který se měl konat ve dnech 10.–15. břez­na 2020 v Nitře. Ná­hrad­ní ter­mín ve­letr­hu bude zve­řej­něn po uklid­ně­ní si­tu­a­ce v sou­vis­los­ti se ší­ře­ním viru Covid-19. Dne 6. 3. 2020, po po­tvr­ze­ní prv­ní­ho na­ka­že­né­ho virem Covid-19 v České re­pub­li­ce, před­se­da vlády Peter Pelle­gri­ni, který je po­vě­řen i ve­de­ním mi­nis­ter­stva zdra­vot­nic­tví, pro­hlá­sil na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci do­po­ru­če­ní pro oby­va­te­le ne­ú­čast­nit se akcí kde se shro­maž­ďu­je větší počet lidí. Dne 7.3.2020 Ag­ro­kom­plex ob­dr­žel ozná­me­ní z Re­gi­o­nál­ní­ho úřadu ve­řej­né­ho zdra­vot­nic­tví v sou­vis­los­ti se ší­ře­ním viru Covid-19 zákaz uspo­řá­dat ve­letrh v ter­mí­nu 10.–15. 3. 2020. Ve­de­ní pod­ni­ku vzhle­dem na vzniklou si­tu­a­ci roz­hod­lo o pře­su­nu ve­letr­hu. Toto pre­ven­tiv­ní opat­ře­ní bylo při­ja­to k za­jiš­tě­ní ochra­ny zdra­ví ve­řej­nos­ti. Nový ter­mín ko­ná­ní ve­letr­hu bude ozná­men podle vý­vo­je si­tu­a­ce.


Mohlo by vás zajímat: