Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bentley Systems oznamuje akvizici GroupBC

Čtvrtek, 12 Březen 2020 10:28

Tags: Akvizice | Bentley Systems | Cloudové služby | GroupBC | Správa stavebních informací

Group BC v2 Screens-2011Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 11. břez­na 2020 akvi­zi­ci firmy GroupBC, před­ní­ho brit­ské­ho soft­wa­ro­vé­ho ino­vá­to­ra SaaS, lídra v ob­las­ti clou­do­vých slu­žeb pro sprá­vu sta­veb­ních in­for­ma­cí. Soft­wa­ro­vá ře­še­ní GroupBC a Bent­ley jsou již více než dva­cet let na­sa­zo­vá­na pro doplňkové účely kvůli zlep­še­ní sprá­vy in­for­ma­cí o pro­jek­tech a pro­střed­cích. Ozná­me­ná trans­ak­ce je vý­sled­kem ex­pan­ziv­ní­ho pro­gra­mu GroupBC a in­ves­tič­ní chuti Bent­ley k me­zi­ná­rod­ním růsto­vým pří­le­ži­tos­tem vy­plý­va­jí­cím z ná­rod­ních ini­ci­a­tiv Spo­je­né­ho krá­lov­ství pro velké in­ves­ti­ce do in­frastruk­tu­ry a di­gi­tál­ních dvoj­čat v ob­las­ti in­frastruk­tu­ry.

Ře­še­ní spo­leč­né­ho da­to­vé­ho pro­stře­dí (CDE) od GroupBC, BC Pro­jectsBC En­ter­pri­se+, byla v UK ši­ro­ce po­u­ží­vá­na pro sprá­vu in­for­ma­cí, re­spek­ti­ve vý­stav­bu a ma­jet­ky. Z velké části díky do­lo­že­ným zku­še­nos­tem s ná­vrat­nos­tí in­ves­tic v UK a glo­bál­ní­mu ve­de­ní v myš­le­ní se ře­še­ní CDE ve světě stále více vy­u­ží­va­jí při „di­gi­ta­li­za­ci“ in­ves­tič­ních pro­jek­tů a vý­sled­ných ma­jet­ků. V roce 2019 byly brit­ské (BS 1192) po­ky­ny pro sprá­vu in­for­ma­cí o sta­veb­ních pro­jek­tech z velké části při­ja­ty v rámci glo­bál­ní normy ISO 19650.
Ve stej­ném roce 2019 ohod­no­ti­la spo­leč­nost ARC Advi­so­ry Group ve své úvod­ní stu­dii cel­ko­vé­ho trhu pro Colla­bo­ra­ti­ve BIM sys­tém Bent­ley Pro­jectWi­se jako svě­to­vou jed­nič­ku. Novou pří­le­ži­tos­tí je sta­vět na ISO 19650 a na zku­še­nos­tech GroupBC se sprá­vou in­for­ma­cí ve Spo­je­ném krá­lov­ství a po­su­nout BIM ve spo­lu­prá­ci pro­střed­nic­tvím „stále ze­le­ných“ di­gi­tál­ních dvoj­čat k pro­dlou­že­ní ži­vot­ní­ho cyklu in­frastruk­tu­ry. Bent­ley iTwin Ser­vi­ces budou nyní vy­u­ží­vá­ny v kom­bi­na­ci k je­di­neč­né­mu pro­po­je­ní da­to­vých pro­stře­dí GroupBC CDE a Pro­jectWi­se CDE. Pro­střed­nic­tvím sé­man­tic­ké­ho se­řa­ze­ní a syn­chro­ni­za­ce změn budou vý­sled­ná clou­do­vá di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta bez­peč­ně spo­jo­vat – plně umožňovat 4D smí­še­nou re­a­li­tu a vi­di­tel­nost ana­ly­ti­ky – dříve od­dě­le­ných CDE pro sta­veb­nic­tví a tech­ni­ku.


Mohlo by vás zajímat: