Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Seminář 3D tisk a aditivní výroba

Čtvrtek, 12 Březen 2020 12:31

Tags: 3D tisk | Hotel Energie | ITS | Semináře | Vzdělávání

ITS4-2011Pří­no­sy 3D tisku v prů­mys­lu jsou ne­u­vě­ři­tel­né, po­kud se k němu při­stu­pu­je správ­ně. Mno­zí ale na­ra­zi­li – po­ří­di­li tis­kár­nu s dobrou myš­len­kou, že své fir­mě ušet­ří spous­tu pe­něz a všech­no skon­či­lo zkla­má­ním – tech­no­lo­gie, kte­rou po­ří­di­li, vůbec ne­spl­ňu­je pod­mín­ky toho, na co ji chtě­li po­u­žít. Spo­leč­nost In­dustrial Tech­no­lo­gy Sys­tems (ITS) při­pra­vi­la se­mi­nář, na kte­rém se do­zví­te všech­no, co po­tře­bu­je­te, abys­te i vy ve vaší fir­mě bez­peč­ně za­ved­li tech­no­lo­gii 3D tisku. Do­zví­te se, jaké kroky je po­tře­ba udě­lat v pří­stu­pu kon­struk­ce a jaké soft­wa­ro­vé ná­stro­je po­tře­bu­je­te, abys­te své vý­rob­ky tisk­li tech­no­lo­gií 3D tisku.

Zá­stup­ci firem, které 3D tisk a adi­tiv­ní vý­ro­bu už úspěš­ně za­ved­li a po­u­ží­va­jí del­ší do­bu, před­ve­dou na svých pří­kla­dech, co všech­no mu­se­li udě­lat, aby za­jis­ti­li ná­vrat­nost svých in­ves­tic. Uvi­dí­te, jak po­mo­cí to­po­lo­gic­ké op­ti­ma­li­za­ce a re­verz­ní­ho in­že­nýr­ství vý­znam­ně zre­du­ku­je­te ná­kla­dy na vý­ro­bu a zvý­ší­te kon­ku­ren­ce­schop­nost. Před­sta­ve­ny budou špič­ko­vé 3D tis­kár­ny:

  • Hew­lett-Pac­kard Fusi­on – prů­mys­lo­vá tis­kár­na
  • Nexa­3D – nej­rych­lej­ší DLP tis­kár­na na světě
  • Ri­ze3D – pro­fe­si­o­nál­ní stol­ní ba­rev­ná a mo­nochro­ma­tic­ká tis­kár­na

Účast­ní­ci se také se­zná­mí se Si­e­mens Ad­di­ti­ve Ma­nu­factu­ring Ne­twor­kem, po­mo­cí kte­ré­ho mohou začít po­u­ží­vat vý­ho­dy 3D tisku i bez ná­ku­pu tis­kár­ny.
Po se­mi­ná­ři bu­de­te při­pra­ve­ni k po­u­ží­vá­ní 3D tisku bez ri­zi­ka, že udě­lá­te chybu.
Bezplatný se­mi­nář se koná 26. břez­na 2020 v praž­ském ho­te­lu Ener­gie, Plzeňská 276/298, Praha 5.

Program a registraci najdete na tomto odkazu.


Mohlo by vás zajímat: