Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová knihovna pro zápis formátu glTF od Datakitu

Pondělí, 16 Březen 2020 16:04

Tags: CAD | CrossManager | Cross­Cad/Ware | Data | Datakit | glTF | JSON | konverze | SDK | Výměna

gltf-logo-2012Fran­couz­ský vy­da­va­tel Da­ta­kit, spe­ci­a­lis­ta na ná­stro­je pro vý­mě­nu dat mezi CAD sys­témy, při­dá­vá do své na­bíd­ky zápis do for­má­tu sou­bo­rů glTF (Gra­phics Lib­ra­ry Transmis­si­on For­mat), který se po­u­ží­vá hlav­ně k zob­ra­zo­vá­ní 3D mo­de­lů na webu. Bez­plat­ný for­mát sou­bo­rů glTF (.gltf a .glb) je za­lo­že­ný na for­má­tu JSON a byl vy­tvo­řen pro usnad­ně­ní vý­mě­ny scén a mo­de­lů mezi růz­ný­mi 3D apli­ka­ce­mi. Po­pr­vé s ním při­šlo v roce 2012 prů­mys­lo­vé kon­sor­ci­um Khro­nos Group, jehož cílem je vy­tvá­řet agnos­tic­ká API s ve­řej­ný­mi spe­ci­fi­ka­ce­mi, které lze zdar­ma po­u­žít k „vy­tvá­ře­ní a spouš­tě­ní mul­ti­me­di­ál­ních apli­ka­cí na vel­kém počtu plat­fo­rem“.

Tvůr­ci to na­zý­va­jí „JPEG 3D“. Verze glTF 1.0 byla ohlá­še­na v říjnu 2015 a verze 2.0 v červ­nu 2017. Sou­čas­ná verze, kromě ně­ko­li­ka vy­lep­še­ní, při­dá­vá PBR (Phy­s­i­cally Based Ren­de­ring – fy­zi­kál­ně za­lo­že­né vy­kres­lo­vá­ní) .
Díky po­u­ži­tí for­má­tu glTF 2.0 je po­u­ží­vá­ní fa­se­to­vá­ní kom­pakt­ní, in­te­ro­pe­ra­bil­ní a s rych­lým na­čí­tá­ním, což usnadňuje zob­ra­zo­vá­ní 3D mo­de­lů na webo­vých strán­kách.

glTF-1-2012

S vy­dá­ním verze 2020.1 jsou ná­stro­je Da­ta­ki­tu pro zápis ve for­má­tu glTF k dis­po­zi­ci jak pro vý­vo­já­ře po­mo­cí Cross­Cad/Ware, sady pro vývoj soft­wa­ru (SDK), tak pro kon­co­vé uži­va­te­le pro­střed­nic­tvím sa­mo­stat­né­ho soft­wa­ru CrossMa­nager.
Vý­vo­já­ři soft­wa­ru nyní mají mož­nost na­bíd­nout ex­port do glTF for­má­tu ve svém vlast­ním soft­wa­ru pro­střed­nic­tvím Cross­Cad/Ware SDK spolu s mnoha dal­ší­mi pod­po­ro­va­ný­mi for­má­ty. Da­to­vou vý­měn­nou tech­no­lo­gii Da­ta­ki­tu, která se stala v oboru re­fe­ren­cí, vy­u­ží­vá více než sto pro­gra­mů.

glTF-2-2012

Kon­co­ví uži­va­te­lé mohou k pře­kla­du svých mo­de­lů do glTF, které mohou být v kte­rém­ko­li z 30 nej­běž­něj­ších CAD for­má­tů, také po­u­žít soft­ware CrossMa­nager, a rych­le a efek­tiv­ně je tak pře­vést do kom­pakt­něj­ší­ho for­má­tu nebo je pu­b­li­ko­vat přímo na svých webo­vých strán­kách.

For­mát glTF je k dis­po­zi­ci ve dvou ver­zích:

  • „stan­dard­ní glTF“, který pra­cu­je se dvěma sou­bo­ry:
    •  .gltf po­mo­cí JSON k de­fi­no­vá­ní struk­tu­ry
    •  .bin ob­sa­hu­jí­cí bi­nár­ní data (včet­ně ge­o­me­t­rie)
  • „bi­nár­ní glTF“, kde je vše ob­sa­že­no v je­di­ném sou­bo­ru .glb.

Ná­stro­je Da­ta­kit zvlá­da­jí zápis glTF for­má­tu v těch­to dvou ver­zích, aby vy­ho­vo­va­ly růz­ným po­tře­bám uži­va­te­lů.
Další informace naleznete na www.datakit.com.


Mohlo by vás zajímat: