Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Gräbert dává cloudový CAD software do konce května zdarma

Pondělí, 23 Březen 2020 13:11

Tags: ARES Kudo | CAD | Cloud | COVID-19 | Gräbert | Software | Zdarma

kudo 4-2013Do konce květ­na se firma Grä­bert roz­hod­la na­bíd­nout bez­plat­ný pří­stup ke svému clou­do­vé­mu ře­še­ní ARES Kudo. Kvůli opat­ře­ním proti ší­ře­ní ko­ro­na­vi­ru Co­vid-19 se mno­ho lidí v sou­čas­né době stě­hu­je do do­má­cích kan­ce­lá­ří. Spo­leč­nos­ti se snaží re­or­ga­ni­zo­vat své pod­ni­ká­ní. Cloud je zjev­ně nej­lep­ším ře­še­ním, jak vy­ře­šit tuto si­tu­a­ci, pro­to­že je snad­né je na­sa­dit i zlep­šit z po­hle­du spo­lu­prá­ce. Grä­bert za­ru­ču­je svým zá­kaz­ní­kům a CAD ko­mu­ni­tě volný pří­stup k ARES Kudo (kudo.graebert.com), svému špič­ko­vé­mu clou­do­vé­mu CAD ře­še­ní pro DWG vý­kre­sy, do kon­ce květ­na 2020.

V prv­ní řadě chce Gräbert při­spět k pod­po­ře CAD uži­va­te­lů, aby zů­sta­li doma a chrá­ni­li si ži­vo­ty. Za dru­hé je také dů­le­ži­té po­má­hat or­ga­ni­za­cím udr­žet je­jich čin­nost v těch­to těž­kých do­bách.
V dů­sled­ku toho Gräbert také roz­ši­řu­je svou clou­do­vou in­fra­struk­tu­ru. Na zvý­še­né ná­kla­dy je při­pra­ven. Grä­bert vy­u­ží­vá in­frastruk­tu­ru AWS se ser­ve­ry po ce­lém svě­tě, je­jichž ka­pa­ci­ta se může zvy­šo­vat s po­ptáv­kou. Ar­chi­tek­tu­ra Grä­ber­tu, kte­rý je AWS Ad­van­ced Tech­no­lo­gy Part­ner, byla spo­leč­nos­tí AWS pro­vě­ře­na. Grä­bert byl mezi prv­ní­mi, kte­rým byla po dů­klad­ném po­sou­ze­ní bez­peč­nos­ti, vý­ko­nu a spo­leh­li­vos­ti udě­le­na AWS In­du­st­rial Soft­wa­re kom­pe­ten­ce.


Mohlo by vás zajímat: