Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vyhlášení vítězů návrhářské soutěže Andromeda

Čtvrtek, 26 Březen 2020 13:49

Tags: Andromeda | CG Society | Nvidia | Perseus | PNY Technologies | Soutěž

Andromeda Design Contest-2013Více než 250 uměl­ců z ce­lé­ho světa sdí­le­lo své hvězd­né ztvár­ně­ní fu­tu­ris­tic­ké ga­la­xie bě­hem ná­vr­hář­ské sou­tě­že An­dro­me­da, spon­zo­ro­va­né spo­leč­nost­mi PNY Tech­no­lo­gies, Nvi­dia a CG So­ci­e­ty, jakož i Sub­stan­ce od Adobe, Quad­spin­ner, CG Mas­ter Aca­de­my a 80 Le­vel. V rám­ci sou­tě­že uměl­ci na­bíd­li své uni­kát­ní vize po­mo­cí 3D mo­de­lo­vá­ní a umě­lec­kým ztvár­ně­ním sta­tic­kých ob­ráz­ků, které za­chy­ti­ly, jak by mohl vy­pa­dat ži­vot u na­še­ho nej­bliž­ší­ho ga­lak­tic­ké­ho sou­se­da, v ga­la­xii An­dro­me­da.

Sešlo se tolik úžas­ných při­hlá­še­ných děl, že sku­pi­na vá­že­ných po­rot­ců jen ob­tíž­né vy­bra­la nej­lep­ší pří­spěv­ky ze čtyř ka­te­go­rií. Velké gra­tu­la­ce ví­tě­zům An­dro­me­da De­sign Con­tes­tu a všem díky za účast.
Z ka­te­go­rie ži­vot­ní­ho pro­stře­dí na pla­ne­tě Per­se­us si prv­ní cenu si od­ná­ší Alben Tan, v ka­te­go­rii ne­zná­má zví­řa­ta na pla­ne­tě Per­se­us zví­tě­zil Ma­ti­ja Mla­di­ček, téma pří­le­tu vzdu­cho­lo­di na Per­se­us nej­lé­pe ztvár­nil Alan Gu­yant a na nej­vyš­ší příč­ce té­ma­tu in­te­li­gent­ních by­tos­tí sta­nul Ad­ri­an Ba­lu­ta.
Všech­na díla, která ob­sa­di­la stup­ně ví­tězů jed­not­li­vých ka­te­go­rií, si mů­že­te pro­hléd­nout na www.pny.com.


Mohlo by vás zajímat: