Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Y Soft přechází na 3D tisk ochranných štítů pro zdravotníky

Čtvrtek, 26 Březen 2020 14:46

Tags: 3D tisk | COVID-19 | Ochranné štíty | Y Soft | zdravotnictví

Ysoft ARF2637Velká část za­měst­nan­ců Y Softu se pra­vi­del­ně za­po­ju­je do ne­zisko­vých pro­jek­tů a po­má­há, kde se dá. Stej­ný pří­stup za­u­ja­li i k si­tu­a­ci kolem one­moc­ně­ní Covid-19 – ve svém vol­ném čase zor­ga­ni­zo­va­li sku­pi­nu, která po­má­há řešit ne­do­sta­tek ochran­ných po­mů­cek pro lé­ka­ře a další pra­cov­ní­ky, kteří se kaž­do­den­ně vy­sta­vu­jí ne­bez­pe­čí vi­ro­vé ná­ka­zy. Y Soft na 3D tis­kár­nách ochran­né štíty a za­kla­da­če šik­mé­ho prouž­ku, v sou­čas­né chví­li je vy­tiš­tě­no cca 2000 za­kla­da­čů a ně­ko­lik sto­vek ochran­ných štítů. Štíty dis­tri­bu­u­je zdar­ma ve for­mě snad­no se­sta­vi­tel­né soupra­vy.

Štíty již ob­dr­že­la zdra­vot­nic­ká za­ří­ze­ní Po­likli­ni­ka Vi­nič­ní v Brně, COVID od­bě­ro­vý stan ÚVN, Tho­ma­ye­ro­va ne­moc­ni­ce a Psy­chi­at­ric­ká ne­moc­ni­ce Boh­ni­ce. Ak­tu­ál­ní ka­pa­ci­ta je 500 ks/den a plá­nem na­vý­šit den­ní vý­rob­ní ka­pa­ci­tu na cca 2000 ks/den. Díky vlast­ní vý­ro­bě má Y Soft mož­nost fle­xi­bil­ně re­a­go­vat na ak­tu­ál­ní po­ptáv­ku.

„Svět na sou­čas­nou si­tu­a­ci nebyl při­pra­ven. Sice ne­zvlád­ne­me masiv­ní pro­duk­ci, ale uka­zu­je se, že kaž­dý může dob­ro­vol­ně při­spět vlast­ním úsi­lím. Pro­to jsme se za­po­ji­li jako firma. I naši za­měst­nan­ci v kan­ce­lá­řích po celém světě vy­u­ží­va­jí do­stup­né 3D tis­kár­ny k tisku ochran­ných po­mů­cek pro zdra­vot­ní­ky. Je to cesta, jak mů­že­me lidem v ne­moc­ni­cích po­mo­ci. Jsme v tom spo­leč­ně,“ uvedl za­kla­da­tel Y Softu Vác­lav Much­na.


Mohlo by vás zajímat: