Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Radica nabízí ECAD software Electra Cloud s 30% slevou

Pátek, 27 Březen 2020 09:49

Tags: 30% sleva | dwg | DXF | ECAD | Electra Cloud | Radica | Software

Electra-extensive-symbols-2013Spo­leč­nost Ra­di­ca Soft­ware ozná­mi­la, že na­bí­zí 30% slevu na svůj elek­tric­ký CAD soft­ware Elect­ra Cloud. Sleva je na­bí­ze­na od 23. břez­na do 22. dubna 2020 a platí pouze pro nákup li­cen­cí Elect­ra Cloud Stan­dard nebo Pro­fes­si­o­nal, a to v prv­ním roč­ním fak­tu­rač­ním cyklu. Kromě slevy spo­leč­nost také pro­dlou­ži­la zku­šeb­ní dobu z 30 na 60 dní, kdy noví uži­va­te­lé z ce­lé­ho světa mohou během zkouš­ky vy­u­ží­vat celou sadu do­stup­ných funk­cí. Kte­rý­ko­liv uži­va­tel pra­cu­jí­cí z do­mo­va může po­u­žít Elect­ra Cloud pro­střed­nic­tvím webo­vé­ho pro­hlí­že­če ke kom­ple­ta­ci svých elek­tric­kých vý­kre­sů a ke snad­né­mu on-line sdí­le­ní s ko­le­gy. V praxi jim k tomu stačí i tablet.

Mož­nost vy­tvá­řet elek­tric­ké vý­kre­sy pouze po­mo­cí webo­vé­ho pro­hlí­že­če po­sky­tu­je uži­va­te­lům ob­rov­skou vý­ho­du, pro­to­že se ne­mu­sí sta­rat o in­sta­la­ci ECAD soft­wa­ru do svého po­čí­ta­če.
Další vý­ho­dou je, že vý­kre­sy ulo­že­né ve for­má­tech sou­bo­rů DXF nebo DWG lze snad­no do Elect­ra Clou­du im­por­to­vat a uži­va­te­lé je mohou letmo upra­vo­vat. To po­má­há za­jis­tit kon­ti­nu­i­tu vý­kre­so­vé­ho pro­jek­tu.
Elect­ra Cloud, ofi­ci­ál­ně uve­de­ný na trh v lednu 2020, je svě­to­vě první elek­tric­ký CAD soft­ware plně za­lo­že­ný na webo­vém pro­hlí­že­či, který umožňuje tech­ni­kům vy­tvá­řet, upra­vo­vat a sdí­let 2D elek­tric­ké, pne­u­ma­tic­ké a hyd­rau­lic­ké vý­kre­sy s ostat­ní­mi členy týmu. Elect­ra Cloud fun­gu­je na ja­kých­ko­li ope­rač­ních sys­té­mech a na ja­kých­ko­li mo­bil­ních za­ří­ze­ních včet­ně smart­pho­nů. Snad­no po­u­ži­tel­ný soft­ware Elect­ra Cloud po­má­há kon­struk­té­rům do­kon­čo­vat sche­ma­ta o 300 až 500 % rych­le­ji než tra­dič­ní soft­ware, který je v sou­čas­né době na trhu k dis­po­zi­ci. Elect­ra Cloud je k dis­po­zi­ci přímo na cloud.radicasoftware.com.
Spo­leč­nost Ra­di­ca Soft­ware sle­du­je si­tu­a­ci COVID-19 a v pří­pa­dě po­tře­by by mohla zvá­žit pro­dlou­že­ní 30% sle­vo­vé na­bíd­ky.
Na na­bí­ze­nou 30% slevu se vzta­hu­jí smluv­ní pod­mín­ky, které jsou k dis­po­zi­ci na webo­vých strán­kách spo­leč­nos­ti Ra­di­ca.


Mohlo by vás zajímat: