Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Produkty Autodesku řady 2021

Pondělí, 30 Březen 2020 09:21

Tags: 2021 | Autodesk | CAD Studio | CAD/PLM | Multimédia | Stavebnictví | Strojírenství | Vizualizace

Autodesk-2014V mi­nu­lém týdnu (25. břez­na 2020) Au­to­de­sk ofi­ci­ál­ně uvedl na trh velké množ­ství svých pro­duk­tů ve verzi 2021. Jsou za­stou­pe­ny ka­te­go­rie soft­wa­rů pro CAD/PDM, stro­jí­ren­ství, sta­veb­nic­tví/GIS i vi­zu­a­li­za­ce, mul­ti­mé­dia. Z CAD/PDM jde o Au­to­CAD 2021, Au­to­CAD LT 2021 (i české verze), DWG Tru­e­View 2021, Au­to­CAD Ras­ter De­sign 2021, ReCap Pro 2021 (i česká verze) a Vault v mu­ta­cích Basic, Of­fi­ce, Wor­k­group, Pro­fes­si­o­nal 2021. Ze stro­jí­ren­ských pro­duk­tů byly ak­tu­a­li­zo­vá­ny na verzi 2021 Au­to­CAD Me­cha­ni­cal (i česká verze), Au­to­CAD Elect­ri­cal, Alias (De­sign, Sur­fa­ce, Con­cept, Spe­ed­Form) a VRED (De­sign, Pre­sen­ter, Pro­fes­si­o­nal).

V pro­duk­tech pro sta­veb­nic­tví jde o Au­to­CAD Ar­chi­tectu­re 2021 (i česká verze), Au­to­CAD MEP 2021, Au­to­CAD Plant 3D 2021 a Au­to­CAD Map 3D 2021 (rov­něž česká verze).
Z port­fo­lia pro­duk­tů pro vi­zu­a­li­za­ce a mul­ti­mé­dia byla zatím uve­den jen 3ds Max 2021.
Nej­lep­ší pře­hled no­vi­nek verzí 2021 v čes­kém ja­zy­ce a další ak­tu­ál­ní udá­los­ti od Autodesku na­jde­te na webu spo­leč­nos­ti CAD Stu­dio.


Mohlo by vás zajímat: