Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference Autodesk LIVE 2021 28. dubna 2020

Pondělí, 30 Březen 2020 11:49

Tags: 2021 | Autodesk | CAD Studio | Konference | Live | on-line

Autodesk-Live-2021-2014V úterý 28. dubna 2020 na­jde­te na webu www.cadstudio.cz/live2021 živé vy­sí­lá­ní on-line kon­fe­ren­ce „Au­to­de­sk LIVE 2021“, kde spo­leč­nost CAD Stu­dio před­sta­ví nové pro­duk­ty řady Au­to­de­sk. Před ko­ná­ním ži­vé­ho vy­sí­lá­ní budou re­gis­tro­va­ným účast­ní­kům za­slá­ny na jimi za­da­nou ad­re­su po­drob­né po­ky­ny k účas­ti. Se­znam­te se s no­vin­ka­mi CAD, BIM, CAM a PDM pro­duk­tů Au­to­de­s­ku z po­hod­lí svého křes­la – na po­čí­ta­či, no­te­boo­ku, table­tu, te­le­fo­nu, na te­le­vi­zo­ru doma nebo ve vaší fi­rem­ní za­se­da­cí míst­nos­ti nebo škol­ní učeb­ně a odkudkoliv.

Vy­sí­lá­ní bude v češ­ti­ně, slo­ven­šti­ně a ma­ďar­šti­ně. Konference za­čí­ná v 9:00 hodin a první dvě ho­di­ny jsou vě­no­vá­ny pro­duk­tům pro stro­jí­ren­ství, od 11:00 do 12:30 bude téma GIS/FM a od 13:00 do 15:00 bude pro­stor vě­no­ván sta­veb­nic­tví. V každé sekci bude možnost kla­de­ní otáz­ek a zí­ská­ní od­po­vě­dí.
Ze za­sla­ných re­gis­tra­cí účast­ní­ků kon­fe­ren­ce bude na konci vy­sí­lá­ní vy­lo­so­ván nový ma­ji­tel chyt­rých ho­di­nek Gar­min Vi­vo­acti­ve 3. Účast na kon­fe­ren­ci je bez­plat­ná.
Ne­za­po­meňte se za­re­gis­tro­vat na www.cadstudio.cz/live2021. kde najdete také celý připravený program.


Mohlo by vás zajímat: