Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CAD Studio školí produkty Autodesku on-line

Úterý, 07 Duben 2020 09:23

Tags: Autodesk | CAD Studio | LIVE 2021 | on-line | Školení | Vzdělávání | Webináře

DSC07806Jak už jsme čte­ná­ře por­tá­lu CAD.​cz in­for­mo­va­li, po­řá­dá spo­leč­nost CAD Stu­dio v rámci opat­ře­ní v boji s ko­ro­na­vi­rem celou řadu on-line akcí, včet­ně webi­ná­řů, spe­ci­a­li­zo­va­ných on-line ško­le­ní a eLear­ning kur­zů v ob­las­ti CAD, CAM a BIM soft­wa­ru. Máte tak šanci vy­u­žít tuto na­bíd­ku pro do­pl­ně­ní zna­los­tí a pří­pra­vu pro ná­vrat do nor­mál­ní­ho pra­cov­ní­ho rytmu. Ak­tu­a­li­zo­va­nou na­bíd­ku na­šich on-line akcí na­jde­te na strán­ce CAD­stu­dio.cz/se­mi­na­re. Krát­ká, cí­le­ná a ce­no­vě do­stup­ná ško­le­ní a eLear­ning kur­zy (např. z ob­las­ti CAM a Fusi­on 360) si mů­že­te ob­jed­nat v CAD Shopu CAD Studia.

Na ko­nec dub­na 2020 je také při­pra­ve­na on-line kon­fe­ren­ce Au­to­de­sk LIVE 2021 – před­sta­ve­ní no­vých pro­duk­tů Au­to­de­s­ku a CAD Stu­dia v ži­vém vy­sí­lá­ní z TV stu­dia.

Nejbližší akce

STROJÍRENSTVÍ STAVEBNICTVÍ
  7. 4. 2020    Základy iLogic   8. 4. 2020    Jak na mračna bodů v infrastruktuře
  9. 4. 2020    Principy top-down modelování 15. 4. 2020    Finty v podélných profilech v Civil 3D
14. 4. 2020    K-faktory a vše okolo plechů  
15. 4. 2020    Efektivní nasazení správy dokumentace  
16. 4. 2020    Reprezentace v modelech Inventoru  
16. 4. 2020    Základy programování 3osých
                    frézovacích center ve Fusion 360
 
20. 4. 2020    Pokročilé možnosti programování 3osých
                    frézovacích center ve Fusion 360
 
28. 4. 2020    On-line konference Autodesk LIVE 2021
                    Nové produkty Autodesku a CAD Studia v živém vysílání z TV studia

Mohlo by vás zajímat: