Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Universal Robots spouští nový koncept on-line webinářů

Čtvrtek, 09 Duben 2020 14:08

Tags: on-line | Robotika | Universal Robots | Vzdělávání | Webináře

Webinar in the box-2015Dán­ská spo­leč­nost Uni­ver­sal Ro­bots spouš­tí nový kon­cept webi­ná­řů v Česku, Slo­ven­sku, Pol­sku, Ma­ďar­sku, Ru­mun­sku a Rusku. Vy­chá­zí tak vstříc po­ža­dav­kům, které při­ná­ší sou­čas­ná ne­leh­ká si­tu­a­ce. Vzhle­dem k ne­mož­nos­ti po­řá­dá­ní kon­fe­ren­cí z dů­vo­dů ší­ře­ní ko­ro­na­vi­ru, a s tím sou­vi­se­jí­cích ome­ze­ní v ces­to­vá­ní a uza­vře­ní mnoha hra­nic, se spo­leč­nost Uni­ver­sal Ro­bots roz­hod­la spus­tit nový kon­cept webi­ná­řů - in­ter­ne­to­vých se­mi­ná­řů a do­cí­lit tak mož­nos­ti ne­pře­tr­ži­té­ho vzdě­lá­vá­ní a osvě­ty o mož­nos­tech au­to­ma­ti­za­ce za po­mo­ci ko­la­bo­ra­tiv­ní ro­bo­ti­ky. Webi­ná­ře jsou roz­dě­le­ny do 3 te­ma­tic­kých částí. Každá z nich trvá zhru­ba ho­di­nu a účast na všech je zdar­ma.

Pro kaž­dou zemi je webi­nář lo­ka­li­zo­va­ný a ve­de­ný v ja­zy­ce dané země. Webi­nář po­ve­de od­bor­ný tech­nik a hlav­ní ob­chod­ní zá­stup­ce pro danou zemi. Sa­mo­zřej­mos­tí je in­ter­ak­ce s tě­mi­to od­bor­ní­ky Uni­ver­sal Ro­bots, kteří zod­po­ví všech­ny pří­pad­né do­ta­zy.
První částí je on-line Se­mi­nar in the box, který před­sta­ví pro­duk­ty spo­leč­nos­ti Uni­ver­sal Ro­bots, zejmé­na pak ko­la­bo­ra­tiv­ní ro­bo­ty (ko­bo­ty). Během webi­ná­ře tech­nic­ký spe­ci­a­lis­ta pro­ve­de účast­ní­ky ma­ni­pu­la­cí od vy­ba­le­ní a usa­ze­ní ko­bo­ta až po zá­klad­ní na­pro­gra­mo­va­ní. Tato část je ur­če­na spíše za­čá­teč­ní­kům a fir­mám, které chtě­jí zís­kat po­vě­do­mí o au­to­ma­ti­za­ci pro­ce­su v ma­lých a střed­ních pod­ni­cích, dále zís­kat po­vě­do­mí o znač­ce Uni­ver­sal Ro­bots a ko­la­bo­ra­tiv­ních ro­bo­tech, jako ne­díl­né sou­čás­ti dneš­ní au­to­ma­ti­za­ce.
Druhá část na­zva­ná Apli­kač­ní webi­ná­ře vy­svět­lí vy­u­ži­tí ko­bo­tů v rámci kon­krét­ních apli­ka­cí. Jedná se o tech­nic­ky ná­roč­něj­ší obsah, který před­sta­ví, jak má po­u­ži­tí apli­ka­ce vy­pa­dat, kde se dá vy­u­žít a jaké ko­bo­ty jsou pro daný typ apli­ka­ce nej­lep­ší. Jed­not­li­vé apli­ka­ce jsou roz­dě­le­ny do 6 te­ma­tic­kých sku­pin podle nej­čas­těj­ší­ho vy­u­ži­tí. První sku­pi­na se ob­sa­ho­vě za­mě­ří na sva­řo­vá­ní, druhá na šrou­bo­vá­ní. Třetí sku­pi­na se vě­nu­je pa­le­ti­za­ci, čtvr­tá leš­tě­ní. V páté se od­bor­ní­ci budou vě­no­vat au­to­ma­ti­zo­va­né ma­ni­pu­la­ci s ob­jek­ty (bin pic­king) a v šesté pak ob­slu­ze stro­jů a za­ří­ze­ní. Každé ze sku­pin webi­ná­řů bude vy­hra­zen zhru­ba ho­di­no­vý čas. In­for­ma­ce pak do­pl­ní pří­pa­do­vé stu­die z praxe.
V po­sled­ní, třetí, te­ma­tic­ké části na­bíd­ne spo­leč­nost Uni­ver­sal Ro­bots doplňující pro­duk­to­vé mož­nos­ti na­va­zu­jí­cí na uží­vá­ní a po­ří­ze­ní ko­la­bo­ra­tiv­ních ro­bo­tů. Mezi hlav­ní té­ma­ta patří bez­peč­nost práce s ko­bo­ty, dále služ­ba Ser­vis 360 Basic ne­bo­li pro­dlou­že­ná zá­ru­ka.

Webi­ná­ře star­tu­jí v České re­pub­li­ce spuš­tě­ním první části – Se­mi­nar in the Box 22. dubna a znovu pak 5. květ­na. Další webi­ná­ře budou ná­sle­do­vat v prů­bě­hu květ­na.
Účast na nich je možná přes re­gis­tra­ci na webo­vé strán­ce www.universal-robots.com/cs/webinars.


Mohlo by vás zajímat: