Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vydán CADdoctor pro Autodesk Moldflow 2019.2

Pondělí, 13 Duben 2020 16:53

Tags: 2019.2 | Autodesk | CADdoctor | Data | Elysium | Moldflow | Opravy

CADdoctor-2016Ely­si­um vy­da­lo CAD­doc­tor pro Au­to­de­sk Mol­d­flow 2019.2. Ve stan­dard­ních funk­cích byla při­dá­na funk­ce vy­hle­dá­vá­ní sou­čás­tí s při­dá­ním funk­ce pro vy­hle­dá­vá­ní dílů podle názvu sou­čás­ti, při hle­dá­ní lze po­u­žít re­gu­lár­ní výraz a je po­vo­le­no se­řa­ze­ní po­řa­dí podle názvu sou­čás­ti nebo svaz­ku v di­a­lo­gu vy­hle­dá­vá­ní. Vy­lep­še­na byla funk­ce prů­ře­zu úpra­vou prů­ře­zu po­mo­cí ma­ni­pu­lá­to­ru, kom­bi­na­cí tří ikon pro de­fi­no­vá­ní prů­ře­zu do jedné ikony a vy­lep­še­ním úpra­vy barvy a šířky čar prů­se­čí­ků. Při­dá­na byla nová funk­ce dě­le­ní před­ní stra­ny – funk­ce k roz­dě­le­ní ploch podle vy­bra­né ro­vi­ny a nová funk­ce zob­ra­ze­ní „Při­chy­tit k ose“.

Jde o funk­ci pro změnu směru po­hle­du na jednu z os X, Y, Z nej­blí­že ak­tu­ál­ní­mu směru po­hle­du.
Ke zjed­no­du­še­ní ge­o­me­t­rie byly vy­lep­še­ny funk­ce na­hra­ze­ní jed­no­du­chým tva­rem, En­ve­lop Solid, od­stra­ně­ní všech děr a drá­žek, od­stra­ně­ní ne­vi­di­tel­ných svaz­ků, ex­tra­ho­vá­ní ploch kolem me­ze­ry a také funk­ce „Copy Face to Right View“ v re­ži­mu dvo­ji­té­ho zob­ra­ze­ní.
Změny do­zna­ly také mož­nos­ti im­por­tu a ex­por­tu dat pod­po­ro­va­ných CAD for­má­tů.
Více informací o softwaru Elysium CADdoctor najdete na www.elysium-global.com.


Mohlo by vás zajímat: