Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dnes měl začít HANNOVER MESSE 2020

Pondělí, 20 Duben 2020 09:58

Tags: 2020 | Hannover Messe | on-line | Produkty | Veletrhy | Vystavovatelé | Výstavy

HannoverMesse-2017Na pon­dě­lí 20. dubna 2020 bylo na­plá­no­vá­no ote­vře­ní vstup­ních bran ve­letr­hu Han­no­ver Messe. V Han­no­ve­ru se měli se­tkat prů­kop­ní­ci, du­chov­ní vůdci, vědci a uži­va­te­lé, aby plá­no­va­li utvá­ře­ní bu­douc­nos­ti – nyní to není bo­hu­žel možné. Ne­mu­sí­te si však ne­chat všech­no ujít, pro­to­že mů­že­te vy­sta­vo­va­te­le, hlav­ní udá­los­ti a pre­mi­é­ry zažít on-line – po­mo­cí di­gi­tál­ní­ho vy­hle­dá­vá­ní vy­sta­vo­va­te­lů a pro­duk­tů Han­no­ver Messe. Čeká na vás více než 4000 do­da­va­te­lů a 10 000 pro­duk­tů a ře­še­ní.

Na webo­vých strán­kách Han­no­ver Messe na­jde­te všech­ny tech­no­lo­gie, které po­tře­bu­je­te k tomu, aby se vaše vý­rob­ní nebo lo­gis­tic­ké sys­témy při­způ­so­bi­ly bu­douc­nos­ti, ať už jde o kom­plet­ní au­to­ma­ti­zač­ní ře­še­ní, sys­témy ří­ze­ní ener­gie nebo lo­gis­tic­ké apli­ka­ce. Po­va­žuj­te to za svou cestu ke spo­leč­nos­tem a ino­va­cím, které jsou pro vás re­le­vant­ní.
Zejmé­na v ob­tíž­ných do­bách po­sky­tu­je Han­no­ver Messe ori­en­ta­ci a in­spi­ra­ci.

HM mobil Step-2017

Vy­sta­vo­va­te­lé a pro­duk­ty: Na­jdě­te, co hle­dá­te

Kon­takt­ní in­for­ma­ce pro vy­sta­vo­va­te­le? Kon­krét­ní in­for­ma­ce o pro­duk­tu? Po­mo­cí vy­hle­dá­va­če a vy­hle­dá­va­če pro­duk­tů si mů­že­te vy­tvo­řit ide­ál­ní roz­vrh pro za­sta­ve­ní a schůz­ky.


     Začněte vyhledávat     

 

 

 


Mohlo by vás zajímat: