Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

2. ročník Summitu Koncepce BIM naplánován na 19. 11. 2020

Úterý, 21 Duben 2020 10:42

Tags: BIM | Koncepce | Konference | Praha | PVA Expo | Státní správa | Stavebnictví | Summit

Summit-DSC00465Ve čtvr­tek 19. lis­to­pa­du 2020 se v Praze usku­teč­ní již druhý roč­ník Sum­mi­tu Kon­cep­ce BIM, který se­zná­mí účast­ní­ky se zku­še­nost­mi státu a ve­řej­né sprá­vy při za­vá­dě­ní Kon­cep­ce BIM. Ta umožňuje vy­tvo­ře­ní tak­zva­né­ho di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te stav­by. Toto datum by si měli za­psat do svých diářů všich­ni, kdo se ob­las­tí sta­veb­nic­tví a pro­vo­zem sta­veb za­bý­va­jí. Jde o je­di­né se­tká­ní po­řá­da­né spo­leč­ně zod­po­věd­ný­mi or­gá­ny stát­ní sprá­vy a ko­na­jí­cí se za účas­ti zá­stup­ců ve­řej­né sprá­vy z dal­ších ev­rop­ských zemí. Sum­mit opět spo­lupo­řá­dá odbor Kon­cep­ce BIM České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci s Mi­nis­ter­stvem prů­mys­lu a ob­cho­du ČR a je sou­čás­tí plánu „Czech – Coun­t­ry for the fu­tu­re.“

Sum­mit na­va­zu­je na velmi úspěš­ný loňský roč­ník, na kte­rém vy­stou­pi­li kromě zá­stup­ců české stát­ní sprá­vy a ve­řej­ných in­sti­tu­cí také Sou­he­il Soub­ra, před­se­da EU BIM Task Group, ře­di­tel di­gi­tál­ních kon­struk­cí es­ton­ské­ho mi­nis­ter­stva in­for­ma­ti­ky Jaan Saar, Jan Tulke, ře­di­tel Plan-Build 4.0, spo­leč­nos­ti pro di­gi­ta­li­za­ci plá­no­vá­ní, vý­stav­by a pro­vo­zu a Ben­no Ko­ehor­st, se­ni­or po­rad­ce vý­kon­né agen­tu­ry ni­zo­zem­ské­ho mi­nis­ter­stva pro in­frastruk­tu­ru a vodní hos­po­dář­ství Rijkswa­ter­sta­at.

Pro Česko byly pre­zen­ta­ce před­sta­vi­te­lů ev­rop­ských vlád a vlád­ních agen­tur mož­nos­tí po­rov­ná­ní při­pra­ve­nos­ti na ná­stup Sta­veb­nic­tví 4.0. Uká­za­lo se, že nejen­že ne­za­os­tá­vá­me, ale v ně­kte­rých pa­ra­me­t­rech máme do­kon­ce ná­skok.
Sum­mit Kon­cep­ce BIM 2020 bude opět uni­kát­ní pří­le­ži­tos­tí se­zná­mit se s no­vin­ka­mi při za­vá­dě­ní me­to­dy BIM do sta­veb­ní praxe a také s chys­ta­ný­mi kroky stát­ní sprá­vy smě­rem k di­gi­ta­li­za­ci sta­veb­nic­tví. Dů­le­ži­tým té­ma­tem le­toš­ní­ho roč­ní­ku tak bude i po­stup pří­pra­vy di­gi­tál­ní­ho sta­veb­ní­ho ří­ze­ní, což je pro tento obor jeden z klí­čo­vých mil­ní­ků. Opět ne­bu­dou chy­bět ukáz­ky kon­krét­ních pro­jek­tů, po­zi­tiv­ní zku­še­nos­ti od zá­stup­ců stát­ní sprá­vy i sou­kro­mé sféry a v ne­po­sled­ní řadě také po­hled na po­krok v za­hra­ni­čí. Z po­hle­du pro­po­je­ní zá­stup­ců stát­ní sprá­vy z Česka i za­hra­ni­čí se sta­veb­ní­ky je Sum­mit kon­cep­ce BIM sku­teč­ně uni­kát­ní udá­los­tí nejen u nás, ale i v Ev­ro­pě. Proto by na něm neměl chy­bět nikdo, kdo se tímto obo­rem za­bý­vá.

Or­ga­ni­zá­to­ři pevně věří, že další roč­ník Sum­mi­tu Kon­cep­ce BIM se 19. lis­to­pa­du le­toš­ní­ho roku po­da­ří uspo­řá­dat. Mají opět při­slí­be­nou účast ko­le­gů z dal­ších ev­rop­ských zemí, což je je­di­neč­ná pří­le­ži­tost se­zná­mit se s po­stu­pem im­ple­men­ta­ce me­to­dy BIM do praxe i jinde. Místem konání bude jako loni Ko­ngre­so­vý sál v PVA Expo Praha.
Ak­tu­ál­ně je spuš­tě­na webo­vá strán­ka www.SummitKoncepceBIM.cz, na které lze najít prů­běž­ně ak­tu­a­li­zo­va­ný pro­gram sum­mi­tu a v květ­nu 2020 bude spuš­tě­na re­gis­tra­ce.


Mohlo by vás zajímat: