Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ColorEdge CS2740 – monitor pro každého

Pátek, 24 Duben 2020 08:54

Tags: ColorEdge | CS2740 | Eizo | Fotografie | Hardware | Monitory | USB-C | Video

ColorEdge CS2740 press 01-2017Mi­mo­řád­ně ostře, de­tail­ně a pře­de­vším ne­zkres­le­ně a přes­ně – tak zob­ra­zu­je mo­ni­tor CS2740 vše, co uži­va­tel po­tře­bu­je: sním­ky, videa i gra­fi­ku. Vše­u­měl z řady CS vy­ba­ve­ný roz­hra­ním USB-C se stane klí­čo­vým prv­kem kaž­dé­ho di­gi­tál­ní­ho pro­ce­su vy­ža­du­jí­cí­ho přes­né po­dá­ní barev. Ex­trém­ně rych­lá be­ze­ztrá­to­vá hard­wa­ro­vá ka­lib­ra­ce za­ru­ču­je tr­va­le sta­bil­ní vý­sled­ky. Fil­ma­ři chtě­jí svůj ma­te­ri­ál spat­řit v plném roz­li­še­ní UHD 4K a fo­to­gra­fo­vé po­tře­bu­jí po­sou­dit os­t­rost svých sním­ků na mo­ni­to­ru ještě před vy­tiš­tě­ním. Oba po­ža­dav­ky pří­klad­ně naplňuje mo­ni­tor Co­lo­rEd­ge CS2740 znač­ky EIZO. Roz­li­še­ní 3840×2160 pi­xe­lů od­po­ví­da­jí­cí hus­to­tě 164 ppi za­ru­ču­je mi­mo­řád­ně ostré po­dá­ní ob­ra­zu.

Zob­ra­zit přes­ně to, co za­chy­ti­la ka­me­ra. To je zá­klad­ní úkol gra­fic­ké­ho mo­ni­to­ru. Proto je každý Co­lo­rEd­ge CS2740 v to­vár­ně in­di­vi­du­ál­ně pro­mě­řen a op­ti­mál­ně na­sta­ven. Při­tom jsou roz­po­zná­ny a tr­va­le od­stra­ně­ny od­chyl­ky od rov­no­měr­né­ho zob­ra­ze­ní spo­čí­va­jí­cí na­pří­klad v roz­díl­ném jasu nebo ba­rev­ně sví­tí­cích bo­dech. Aby tyto do­ko­na­lé pa­ra­me­t­ry z to­vár­ní­ho na­sta­ve­ní pře­tr­va­ly beze změn po celou dobu ži­vot­nos­ti, na­bí­zí model Co­lo­rEd­ge CS2740 hard­wa­ro­vou ka­lib­ra­ci (tj. bez ná­sled­ných po­ste­ri­za­cí ba­rev­né re­pro­duk­ce ob­ra­zu) tr­va­jí­cí pou­hých 90 sekund.

Zá­kaz­nic­ký pro­ce­sor (ASIC) vy­vi­nu­tý spo­leč­nos­tí EIZO vy­po­čí­tá­vá při ří­ze­ní barev v mo­ni­to­ru po­třeb­né po­ky­ny se 16­bi­to­vou přes­nos­tí . Ob­ra­zov­ka CS2740 zvlá­dá bri­lant­ní a di­fe­ren­co­va­nou re­pro­duk­ci i sy­tých od­stí­nů, neboť po­krý­vá běžné ba­rev­né pro­sto­ry (např. 99 % Ado­beR­GB). Lze tedy spo­leh­li­vě si­mu­lo­vat i další kroky di­gi­tál­ní­ho pro­ce­su, jako na­pří­klad tisk při ob­ra­zov­ko­vých ko­rek­tu­rách.

ColorEdge CS2740 pc-2017

Stále více tvůr­čích pra­cov­ní­ků vy­u­ží­vá svůj pře­nos­ný po­čí­tač nejen na cestách. Vý­kon­ný no­te­book před­sta­vu­je často je­jich je­di­ný po­čí­tač. Odtud vy­vstá­vá po­ža­da­vek na co nej­jed­no­duš­ší při­po­je­ní to­ho­to pře­nos­né­ho pří­stro­je k pe­ri­fe­ri­ím na do­má­cím nebo fi­rem­ním pra­co­viš­ti.

EIZO vy­chá­zí se svým gra­fic­kým mo­ni­to­rem Co­lo­rEd­ge CS2740 těmto po­ža­dav­kům vstříc. Díky čtyřem ko­nek­to­rům USB pro down­stre­am a ko­nek­to­ru USB-C pro upstre­am lze ex­ter­ní disky, myš, klá­ves­ni­ci, čteč­ku karet či další tech­ni­ku při­po­jit přímo k mo­­ni­to­ru. Uži­va­te­li pak k úpl­né­mu pro­po­je­ní no­te­boo­ku se zbyt­kem pra­co­viš­tě po­sta­čí je­di­ný kabel USB-C ve­dou­cí do mo­ni­to­ru CS2740. Stej­ný kabel za­jis­tí zá­ro­veň i na­pá­je­ní no­te­boo­ku vý­ko­nem až 60 W. Již není třeba po­u­ží­vat sa­mo­stat­nou do­ko­va­cí sta­ni­ci či na­pá­je­cí zdroj. Na mo­ni­to­ru CS2740 na­lez­ne­me dále po jed­nom vstu­pu HDMI a Dis­play Port. Ob­ra­zov­ka Co­lo­rEd­ge CS2740 se tak stane klí­čo­vým po­moc­ní­kem ná­roč­né­ho tvůr­ce.

Ka­lib­rač­ní soft­ware Co­lor­Na­vi­ga­tor 7 lze bez­plat­ně stáh­nout z webo­vých strá­nek EIZO. Ve spo­je­ní s ka­lib­rač­ním sen­zo­rem EIZO EX4 pro­ve­de ka­lib­ra­ci mo­ni­to­ru Co­lo­rEd­ge CS2740 při­bliž­ně během 90 sekund. Mo­ni­tor navíc dis­po­nu­je tech­no­lo­gií au­to­ma­tic­ké­ho na­sta­ve­ní ba­rev­né­ho pro­fi­lu mo­ni­to­ru pro fo­to­gra­fic­ké edi­to­ry pou­hým vý­bě­rem ob­ra­zo­vé­ho re­ži­mu mo­ni­to­ru, aniž by bylo nutné mo­ni­tor ka­lib­ro­vat.
Svě­tel­ná clona CH2700 se do­dá­vá jako vo­li­tel­né pří­slu­šen­ství a po na­sa­ze­ní na mo­ni­tor ji drží na místě pouze mag­ne­tic­ké síly bez ja­ké­ho­ko­liv le­pe­ní či šrou­bo­vá­ní.

Vlast­nos­ti

  • Panel IPS se ši­ro­kým ga­mu­tem, roz­li­še­ním 3840 × 2160 ob­ra­zo­vých bodů (4k UHD), tech­no­lo­gií LED, kon­tras­tem 1000:1 a jasem 350 cd/m²
  • Vstu­py USB-C, Dis­play Port a HDMI
  • Čtyři ko­nek­to­ry USB pro down­stre­am (2 × USB 3.1, 2 × USB 2)
  • Ka­lib­rač­ní soft­ware EIZO Co­lor­Na­vi­ga­tor k bez­plat­né­mu sta­že­ní
  • 10 ob­ra­zo­vých re­ži­mů: před­na­sta­ve­ny stan­dar­dy sRGB, Ado­beR­GB
  • Snad­ná mož­nost roz­ší­ře­ní ob­ra­zo­vých re­ži­mů s pod­po­rou HDR
  • Madlo pro snad­né pře­ná­še­ní
  • Svě­tel­ná clona s jed­no­du­chým mag­ne­tic­kým upev­ně­ním do­dá­vá­na sa­mo­stat­ně
  • Pě­ti­le­tá zá­ru­ka

Mo­ni­tor CS2740 bude v pro­de­ji od květ­na 2020. Ne­zá­vazná do­po­ru­če­ná pro­dej­ní cena činí 37 990 Kč včet­ně DPH.


Mohlo by vás zajímat: