Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ArchiDAYs 2020 neproběhnou

Pondělí, 27 Duben 2020 13:58

Tags: ArchiCAD | ARCHICAD 23 | ArchiDAYS | Artlantis | CEGRA | Konference | Solibri

DSC06011Není asi žád­ným vel­kým pře­kva­pe­ním, že ju­bi­lej­ní 10. roč­ník ar­chi­ca­dov­ské kon­fe­ren­ce, která se měla konat v ter­mí­nu 4. a 5. červ­na 2020 na tra­dič­ním místě v jih­lav­ském Ho­te­lu Gustav Ma­hler, kvůli na­ří­ze­ním na ochra­nu před ší­ře­ním ko­ro­na­vi­ru Covid-19 ne­pro­běh­ne. Letos tedy bu­dou mu­set pra­vi­del­ní i noví účast­ní­ci ože­let před­náš­ky, kon­cert, raut a sou­těž i worksho­py. Pro­gram, který měl být po­stup­ně zve­řejňován na www.​archidays.​cz, zde tedy ne­na­jde­te, ale mů­že­te si pro­hléd­nout ar­chív před­cho­zích roč­ní­ků.

Možná po­řá­da­jí­cí Cen­t­rum pro pod­po­ru po­čí­ta­čo­vé gra­fi­ky (Cegra) při­jde s ně­ja­ký­mi on-line webi­ná­ři, které budou ale­spoň čás­teč­nou ná­plas­tí pro strá­da­jí­cí ar­chi­tek­ty a BIM od­bor­ní­ky, uži­va­te­le Ar­chi­ca­du.
Na webu www.​cegra.​cz kaž­do­pád­ně na­jde­te po­zván­ku na webi­nář So­lib­ri AS­SIST: So­lib­ri Any­whe­re – práce z do­mo­va, který se usku­teč­ní v úterý 28. dubna od 11:00 do 12:00 a má na­po­mo­ci v za­čát­cích práce s pro­gra­mem So­lib­ri Eny­whe­re. Pro­běh­ne v an­g­lič­ti­ně.
Dále je tu na­bíd­ka na spe­ci­ál­ní cenu pro­duk­tů Ar­chi­cad SE 2020 + Artlan­tis 2020 s plat­nos­tí do 15. 5. 2020, nebo do­po­ru­če­ní pro výběr gra­fic­ké karty na práci s vi­zu­a­li­zač­ním pro­gra­mem Twin­mo­ti­on. Do­stup­nost Twin­mo­ti­on 2020 byla na webu Cegry ohlá­še­na 19. 3. 2020 a až do 31. 8. 2020 je také tento pro­dukt na­bí­zen za spe­ci­ál­ní cenu. Uži­va­te­lé Ar­chi­ca­du 23 a Twi­mo­ti­on 2019 mají na no­vin­ku nárok zdar­ma.


Mohlo by vás zajímat: