Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zajistěte rozměrovou přesnost automobilové surové karoserie

Pondělí, 27 Duben 2020 15:10

Tags: Automobily | BiW | deformace | ESI Group | Měření | Surové karoserie | svařování | Webináře

BIW-2018Webi­nář spo­leč­nos­ti ESI Group 14. květ­na v 16. hodin SEČ od Sau­ra­b­ha Ag­garwa­la a Yan­nic­ka Vin­cen­ta se bude za­bý­vat za­jiš­tě­ním roz­mě­ro­vé in­te­gri­ty se­stav su­ro­vých ka­ro­se­rií (Bo­dies-in-White – BiW) během a po novém uve­de­ní vo­zi­dla. In­že­ný­ři čelí mnoha pro­blé­mům v roz­po­zná­vá­ní a iden­ti­fi­ka­ci zdro­jů sle­do­va­ných de­for­ma­cí. Mohly by být vý­sled­kem roz­hod­nu­tí uči­ně­ných při kon­struk­ci svá­řeč­ských pří­prav­ků nebo se­sta­ve­ní ná­stro­jů, ne­přes­nost­mi v díl­čích ple­cho­vých čás­tech a pod­se­sta­vách, ne­o­če­ká­va­ným po­kři­ve­ním účin­kem tepla nebo od ja­ké­ho­ko­li ji­né­ho z čet­ných po­ten­ci­ál­ních zdro­jů.

Ho­di­no­vý webi­nář vy­hod­no­tí pro­ces sva­řo­vá­ní a mon­tá­že a na­ko­nec zrych­lí vý­ro­bu po­mo­cí Vir­tu­al Wel­ding & As­sem­bly.

Klí­čo­vá té­ma­ta:

  • Zvy­šo­vá­ní vý­ro­by po­mo­cí vir­tu­ál­ní­ho sva­řo­vá­ní a mon­tá­že k do­sa­že­ní opa­ko­va­tel­né, ro­bust­ní a spo­leh­li­vé se­sta­vy su­ro­vé ka­ro­se­rie.
  • Před­ví­dá­ní a ře­še­ní po­ten­ci­ál­ních de­for­ma­cí v se­sta­vě.
  • Spl­ně­ní cílů a do­sa­že­ní opa­ko­va­tel­né, ​​ro­bust­ní a spo­leh­li­vé su­ro­vé ka­ro­se­rie.

Zajistěte si svoje místo na webináři.


Mohlo by vás zajímat: