Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

S velkoformátem od Canonu se deště bát nemusíte

Čtvrtek, 30 Duben 2020 09:14

Tags: CAD | Canon | GIS | Hardware | imagePROGRAF TM | imagePROGRAF TX | TX-3000

LFP Environment 3 TX-3000-T36-2018Každý pro­jek­tant, který se někdy po­hy­bo­val v te­ré­nu za ne­pří­z­ni­vé­ho po­ča­sí, umí oce­nit, pokud drží v ruce vý­tis­ky, na kte­rých se vy­tiš­tě­né in­for­ma­ce ne­roz­ma­žou při prv­ním deští­ku. Vo­děo­dol­né vý­tis­ky vy­ža­du­jí pro svoji práci ge­o­de­ti i ostat­ní uži­va­te­lé ma­po­vých pod­kla­dů tiš­tě­ných z GIS sys­té­mů, stej­ně tak i děl­ní­ci při vý­ro­bě ná­stro­jů či fi­nál­ních vý­rob­ků ve stro­jí­ren­ství. Vel­ko­for­má­to­vé CAD/GIS tis­kár­ny Canon díky pig­men­to­vým in­kous­tům u všech po­u­ži­tých barev tyto ná­ro­ky splňují nejen u střed­ní řady tis­ká­ren image­PRO­GRAF TX, ale do­kon­ce i u zá­klad­ní a ce­no­vě velmi do­stup­né řady image­PRO­GRAF TM. Oba typy vel­ko­for­má­to­vých tis­ká­ren jsou správ­nou vol­bou pro vy­so­ce kva­lit­ní tisk CAD, GIS i pla­ká­tů.

Je­jich spo­leč­ným jme­no­va­te­lem je tisk os­t­rých čar a drob­ných znaků s mi­ni­mál­ním rozpí­je­ním i na ne­po­ta­ho­va­ných mé­di­ích (díky in­kous­tům LUCIA TD s vyš­ším po­vr­cho­vým na­pě­tím in­kous­to­vých ka­pi­ček), zá­sob­ní­ky in­kous­tu v růz­ných ve­li­kos­tech – navíc vy­mě­ni­tel­né během tisku (hot swap), nízká spo­tře­ba in­kous­tu, zá­ři­vé barvy po­tiš­tě­ných ploch, jed­no­du­ché za­vá­dě­ní médií a do­ty­ko­vý ovlá­da­cí panel s čes­kým uži­va­tel­ským roz­hra­ním. Sa­mo­zřej­mos­tí je ko­mu­ni­ka­ce přes sí­ťo­vé roz­hra­ní Ether­net, WiFi nebo USB. Díky pro­duk­ti­vi­tě a im­ple­men­ta­ci nej­mo­der­něj­ších bez­peč­nost­ních stan­dar­dů je řada TX i TM vhod­ná pro na­sa­ze­ní nejen v sou­kro­mém sek­to­ru, ale i v kor­po­rát­ní sféře.

Řada image­PRO­GRAF TX je k dis­po­zi­ci ve třech ší­řích (24“, 36“ a 44“) a každý z těch­to mo­de­lů může být vy­ba­ven dru­hou vo­li­tel­nou rolí pro po­dá­vá­ní média, popř. na­ví­je­ní po­tiš­tě­ných vý­stu­pů z první role. Oba širší mo­de­ly lze pro­vo­zo­vat i v mul­ti­funč­ní verzi s vy­so­ce kva­lit­ním ske­ne­rem šíře 36“. Za­jí­ma­vos­tí je po­u­ži­tí jed­no­ho CIS sen­zo­ru na celou šíři ske­ne­ru, čímž od­pa­dá mož­nost vzni­ku ne­přes­nos­tí a vi­di­tel­ných pře­cho­dů mezi na­va­zu­jí­cí­mi sen­zo­ro­vý­mi seg­men­ty. To se děje u běž­ných ske­ne­rů, pokud nejsou seg­men­ty správ­ně za­rov­ná­ny. Bo­nu­sem je du­ál­ní osvět­le­ní ori­gi­ná­lu pro po­tla­če­ní stínů při ske­no­vá­ní sklá­da­ných před­loh. Tři kom­bi­no­va­tel­né ve­li­kos­ti in­kous­to­vých zá­sob­ní­ků 160, 330 a 700 ml umožňují lev­něj­ší tisk i je­jich méně čet­nou vý­mě­nu. Ob­slu­ha tis­kár­ny nej­ví­ce ocení jed­no­du­chost za­lo­že­ní role – v tom je řada TX na trhu uni­kát­ní.

Paní Anna pra­cu­je jako pro­jek­tant­ka již řadu let, za­čí­na­la pro­jek­to­vat u rý­so­va­cí­ho prkna s pří­lož­ní­kem a rý­so­va­cí­mi pery. Její mlad­ší ko­le­ga a zá­ro­veň šéf Juan, po­ří­dil do pro­jekč­ní kan­ce­lá­ře novou vel­ko­for­má­to­vou tis­kár­nu Canon image­PRO­GRAF TX-3000 a po­žá­dal ji, aby za­lo­ži­la do tis­kár­ny novou roli. Tuto čin­nost u před­cho­zí­ho plot­ru Anna nikdy ne­dě­la­la, pro­to­že to bylo spo­je­no s množ­stvím nut­ných po­ku­sů a vý­sled­kem ne­jis­tým. Ne­cha­la se pře­svěd­čit, roli na­sa­ze­nou na dr­žá­ku médií za­lo­ži­la do tis­kár­ny a za­vře­la zá­me­ček médií. Tis­kár­na za­ča­la sama otá­čet rolí, nej­pr­ve proti směru, ná­sled­ně po směru po­dá­vá­ní a roli si sama kom­plet­ně na­ved­la. Juan musel Annu štíp­nout do ucha, že se jí to nezdá. Ano, tak je to u mo­de­lu Canon image­PRO­GRAF TX jed­no­du­ché!

TM-200 02A right E-2018

Řada image­PRO­GRAF TM vy­chá­zí z řady TX – má stej­nou tis­ko­vou hlavu, pig­men­to­vé in­kous­ty, dvě ve­li­kos­ti hot swap zá­sob­ní­ků 130 a 300 ml a vý­kon­ný L-COA PRO pro­ce­sor pro zpra­co­vá­ní ob­ra­zu. Mo­de­ly s pev­ným dis­kem umožňují přímý tisk PDF for­má­tu i z USB pa­mě­tí. S kom­pakt­ní­mi roz­mě­ry a níz­kou hluč­nos­tí je vy­ni­ka­jí­cím spo­leč­ní­kem k va­še­mu pra­cov­ní­mu stolu i v malé kan­ce­lá­ři. TM řada za­hr­nu­je mo­de­ly v ší­řích 24“ a 36“, včet­ně ně­ko­li­ka mul­ti­funkč­ních va­ri­ant (zá­klad­ní ske­ne­ry L24ei/L36ei, pro­dukč­ní ske­ner T36 pro vyšší ob­je­my ske­no­vá­ní).

Řada TM je ur­če­na pro nižší až střed­ní ob­je­my tisků u zá­kaz­ní­ků, kteří ocení jed­no­du­chou ob­slu­hu a vy­so­ce kva­lit­ní eko­no­mic­ký tisk i na ne­po­ta­ho­va­ná média. Pro zá­kaz­ní­ky s vy­so­ký­mi ob­je­my tisků je ur­če­na řada TX, umožňující při­dá­ní druhé role médií s mož­nos­tí po­u­ži­tí 175 m ná­vi­nu pa­pí­ru. Při­da­nou hod­no­tou je mož­nost sjed­ná­ní služ­by Canon eSer­vi­ce po­sky­tu­jí­cí mimo stan­dard­ní ser­vis i au­to­ma­tic­ké do­dáv­ky spo­třeb­ní­ho ma­te­ri­á­lu a au­to­ma­tic­kou fak­tu­ra­ci na zá­kla­dě množ­ství ml spo­tře­bo­va­né­ho in­kous­tu. Canon má v na­bíd­ce i on-line (k mo­de­lům TX-3000/4000) a off-line sklá­da­cí za­ří­ze­ní a čer­no­bí­lé a ba­rev­né to­ne­ro­vé vel­ko­for­má­to­vé mo­de­ly pro pro­dukč­ní tisk CAD/GIS.


Mohlo by vás zajímat: