Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Sygic vydává navigaci s integrovanou platbou za nabíjení

Čtvrtek, 30 Duben 2020 10:04

Tags: Dobíjení | Elektromobily | EV Mode | GIS | GPS | Navigace | Sygic | Trasy

EVMODE Pic 01-2018Sygic, tvůr­ce na­vi­ga­cí pro mo­bil­ní te­le­fo­ny a člen ex­klu­ziv­ní aso­ci­a­ce Cha­rIN As­so­ci­ati­on se stal prv­ním vý­rob­cem na­vi­ga­cí pro mo­bil­ní te­le­fo­ny na světě s in­te­gro­va­ný­mi na­bí­je­cí­mi služ­ba­mi pro elek­tric­ká auta. No­vin­ku si může každý uži­va­tel ak­ti­vo­vat zdar­ma přímo v na­vi­ga­ci. Ři­di­čům umožňuje vy­brat si model svého elek­tric­ké­ho nebo plug-in hyb­rid­ní­ho auta z roz­sáh­lé da­ta­bá­ze s před­na­sta­ve­nou ka­pa­ci­tou ba­te­rie, prů­měr­nou spo­tře­bou a typem ko­nek­to­ru. Jed­not­li­vé pa­ra­me­t­ry zá­ro­veň může uži­va­tel upra­vit dle stáří vo­zi­dla nebo osob­ní zku­še­nos­ti.

Vel­kou vý­ho­dou je, že si ne­mu­sí in­sta­lo­vat už žádné jiné apli­ka­ce od po­sky­to­va­te­lů na­bí­je­cích slu­žeb, stačí jen jedna – od Sy­gicu. Ři­di­či si při­da­jí na­bí­je­cí bod jako za­stáv­ku na trase, zkon­t­ro­lu­jí přes apli­ka­ci, zda je u něj volno, vy­be­rou způ­sob plat­by a mohou na­bí­jet. Zatím se mohou za­sta­vit třeba na kávu v ne­da­le­ké ka­vár­ně. Jakmi­le se auto na­bi­je na po­ža­do­va­nou úroveň ka­pa­ci­ty ba­te­rie, do­sta­ne řidič no­ti­fi­ka­ci a může za na­bí­je­ní rov­nou za­pla­tit.

EVMODE Pic 05-2018

Sygic te­pr­ve ne­dáv­no ohlá­sil part­ner­ství s nej­vět­ším po­sky­to­va­te­lem pří­stu­pu k na­bí­je­cím sta­ni­cím pro elek­tric­ká auta, spo­leč­nos­tí Plu­g­sur­fing, která pro­vo­zu­je více jak 150 000 na­bí­je­cích bodů v 38 ze­mích po celé Ev­ro­pě.

EV Mode je sou­čás­tí dlou­ho­do­bé stra­te­gie Sygic, stát se líd­rem v ob­las­ti elek­tro­mo­bi­li­ty. Plá­nu­je toho do­sáh­nout tak, že po­skyt­ne ote­vře­nou plat­for­mu, která umož­ní in­te­gra­ci na­bí­je­cích slu­žeb z ce­lé­ho světa.

V bu­douc­nos­ti plá­nu­je Sygic při­dat do své na­vi­ga­ce ještě více funk­cí ur­če­ných spe­ci­ál­ně pro elek­tric­ká auta a vy­tvo­řit tak uni­ver­zál­ní­ho asi­s­ten­ta. Ten díky ana­lý­ze jízd­ní­ho stylu ři­di­če, vy­hod­no­ce­ní po­vě­tr­nost­ních pod­mí­nek, do­pra­vy a ji­ných dů­le­ži­tých fak­to­rů, umož­ní roz­po­znat přes­ný do­jezd při plá­no­vá­ní del­ších tras.

Pře­chod z auta se spa­lo­va­cím mo­to­rem na elek­tro­mo­bil tak bude pro ři­di­če jed­no­duš­ší a může i vý­raz­ně ovliv­nit sku­teč­nost, pro jaký typ auta se roz­hod­nou.

EV Mode je pro kaž­dé­ho uži­va­te­le Sygic GPS Na­vi­gati­on zdar­ma. Kon­cem to­ho­to roku navíc spo­leč­nost Sygic ozná­mí další dů­le­ži­tou funk­ci pro elek­tric­ká auta, která vzejde ze spo­lu­prá­ce s re­no­mo­va­ný­mi vý­rob­ci aut a s vy­u­ži­tím vy­spě­lých al­go­rit­mů pro plá­no­vá­ní trasy po­mů­že ři­di­čům vy­rov­nat se s tak­zva­ným „stra­chem z do­jez­du“ nebo-li range anxi­e­ty, který je jed­ním z nej­vět­ších dů­vo­dů po­ma­lé­ho pře­cho­du na elek­tric­ká auta.


Mohlo by vás zajímat: