Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová verze SolidCAM 2020 v květnu

Úterý, 05 Květen 2020 10:59

Tags: 2020 | CAM | hrubování | Obrábění | Simulace | SolidCAM | SolidVision | Strojírenství | Turbo HSR | Webináře

SOLIDCAM-2019So­lid­CAM s kaž­dou další verzí ino­vu­je to, co již dlou­há léta běží, roz­ví­jí nové směry a také při­dá­vá nové funk­ce. S verzí So­lid­CAM 2020 je tomu stej­ně tak, a proto při­ne­se na­pří­klad jed­no­du­chá vy­lep­še­ní u ope­ra­ce Kapsa při do­kon­čo­vá­ní nebo na­jíž­dě­ní z venku. Dále nová verze roz­ví­jí již za­běh­lé po­u­ží­vá­ní ša­b­lon po­mo­cí Drag & Drop nebo ve­li­ce oče­ká­va­nou vlast­ní Si­mu­la­ci. A v ne­po­sled­ní řadě verze 2020 na­bíd­ne zcela nový balík hru­bo­va­cích ope­ra­cí pod vý­stiž­ným ná­zvem Turbo HSR. U pří­le­ži­tos­ti uve­de­ní nové verze se budou konat ve dnech 14., 21. a 28. květ­na 2020 vždy ve 13 hodin webi­ná­ře.

Hlav­ní no­vin­ky So­lid­CAM 2020

 • Nové mož­nos­ti zob­ra­ze­ní v pa­ne­lu ša­b­lon Drag & Drop
 • Pře­hled­něj­ší roz­hra­ní pro ša­b­lo­ny ope­ra­cí Drag & Drop
 • Vy­lep­še­ná Kapsa "Pouze do­kon­če­ní dna" nebo "Pouze do­kon­če­ní stěn a dna"
 • Zá­por­né od­sa­ze­ní u ote­vře­ných hran v ope­ra­ci Kapsa
 • 3D Po­lo­ho­vá­ní pro 2D iMa­chi­ning
 • 3D iMa­chi­ning – Uži­va­tel­sky de­fi­no­va­ná to­le­ran­ce ob­lou­ků a ma­xi­mál­ní úhel řezu při stou­pá­ní
 • Nová ope­ra­ce Turbo HSR a 3osé fré­zo­vá­ní pod­ře­zá­ní
 • Turbo HSM – Přes­něj­ší pohyb v os­t­rých ro­zích
 • Ob­rá­bě­ní šrou­bo­vi­ce: Op­ti­ma­li­zo­va­ný vý­po­čet drah ná­stro­je
 • Ob­rá­bě­ní šrou­bo­vi­ce: Au­to­ma­tic­ké se­stu­py a de­fi­ni­ce ná­jez­du/od­jez­du pro do­kon­čo­va­cí
 • So­lid­CAM Si­mu­la­ce: Zrych­le­ný režim a Režim času

Více na www.solidvision.cz/solidcam-2020.

Turbo HSM 2-2019


Mohlo by vás zajímat: