Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ATOS Q: Nový kompaktní silný hráč na trhu měření

Čtvrtek, 07 Květen 2020 13:00

Tags: 3D skenery | ATOS Q | GOM | Hardware | Inspekce | Měření | Měřící systémy

gom webinar-atos-q-2019Nový ATOS Q spo­leč­nos­ti GOM je vý­kon­ný 3D ske­ner pro slo­ži­té in­spekč­ní úkoly. Lehký a fle­xi­bil­ní sys­tém je vy­ba­ven vhod­ný­mi vy­mě­ni­tel­ný­mi čočka­mi pro malé a střed­ní díly a je do­dá­ván s nej­no­věj­ším GOM soft­warem. Pokud jde o za­jiš­tě­ní kva­li­ty pro­duk­tů a op­ti­ma­li­za­ci pro­ce­sů, mnoho spo­leč­nos­tí se spo­lé­há na op­tic­ké 3D mě­ři­cí sys­témy GOM. Ob­las­ti po­u­ži­tí 3D me­t­ro­lo­gie sa­ha­jí od au­to­mo­bi­lo­vé­ho, for­mař­ské­ho, plas­ti­kář­ské­ho a slé­vá­ren­ské­ho prů­mys­lu až po le­tec­ký prů­my­sl. Kom­bi­no­vá­ním vy­so­ce vy­spě­lé elek­tro­ni­ky a op­ti­ky s ro­bust­ním de­signem a vý­kon­ným soft­warem jsou sys­témy ATOS v po­pře­dí z hle­dis­ka vy­so­ce přes­ných vý­sled­ků mě­ře­ní.

Osvěd­če­ná spo­leh­li­vost a rych­lost

Ve svém nej­no­věj­ším vý­rob­ku ATOS Q se GOM opět spo­lé­há na osvěd­če­né funk­ce mě­ři­cích sys­té­mů ATOS. Kon­strukč­ní typ ATOS je do­dá­ván s chrá­ně­nou op­ti­kou a elek­tro­ni­kou, díky če­muž je sen­zor odol­ný při mě­ře­ní v ná­roč­ných prů­mys­lo­vých pro­stře­dích. Nový pro­dukt ob­sa­hu­je osvěd­če­né ATOS tech­no­lo­gie, jako je Tri­ple Scan Prin­cip, Blue Light Equa­li­zer a přes­ná ka­lib­ra­ce v po­do­bě samo-mo­ni­to­ro­va­cí­ho sys­té­mu s ak­tiv­ním ří­ze­ním tep­lo­ty. Vy­so­ký výkon činí z kom­pakt­ní­ho no­vé­ho ske­ne­ru špič­ko­vé za­ří­ze­ní: okra­jo­vá pro­jek­ce po­třeb­ná pro přes­ná mě­ře­ní je pro­vá­dě­na vy­so­kou rych­los­tí a in­te­gro­va­né ka­be­ly z op­tic­kých vlá­ken umož­ňu­jí rych­lý pře­nos vy­so­kou pro­pust­nost dat. Stej­ně jako všech­ny ostat­ní ske­ne­ry ATOS 3D splňuje kom­pakt­ní sys­tém vy­so­ké me­t­ro­lo­gic­ké ná­ro­ky a je vy­ba­ven nej­no­věj­ším in­spekč­ním soft­warem GOM In­spect Suite.

Kom­pakt­ní a fle­xi­bil­ní po­u­ži­tí

Díky svým kom­pakt­ním roz­mě­rům 340 × 240 × 83 mm a hmot­nos­ti menší než 4 kg je ske­ner ATOS Q mo­bil­ní a fle­xi­bil­ní. Ob­slu­ha může 3D ske­ner po­u­žít přes­ně tam, kde má být mě­ři­cí úloha pro­vá­dě­na – v mě­ři­cí míst­nos­ti nebo přímo ve vý­rob­ní hale. Ske­ner ATOS Q lze ovlá­dat ručně na sta­ti­vu, po­lo­au­to­ma­tic­ky nebo do­kon­ce plně au­to­ma­tic­ky v kom­bi­na­ci s ATOS Scan­Bo­xem 4105, kde do­sa­hu­je ma­xi­mál­ní vý­kon­nos­ti. Vý­ho­dy to­ho­to au­to­ma­ti­zo­va­né­ho ře­še­ní jsou zřej­mé: Sé­ri­o­vá mě­ře­ní lze pro­vá­dět snad­no a rych­le, vý­sled­ky mě­ře­ní jsou opa­ko­va­tel­né a ovliv­ně­ní zá­sa­hy uži­va­te­le jsou re­du­ko­vá­ny.

Vše­stran­né po­u­ži­tí díky vy­mě­ni­tel­ným ob­jek­ti­vům a růz­ným roz­li­še­ním

ATOS Q po­krý­vá ši­ro­kou škálu kom­po­nent v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích. Od ma­lých vstři­ko­va­ných dílů, fo­rem a ná­stro­jů až po slo­ži­té adi­tiv­ně vy­rá­bě­né kom­po­nen­ty di­gi­ta­li­zu­je celý po­vrch ma­lých až střed­ně vel­kých mě­ře­ných ob­jek­tů ve 3D. Díky pěti růz­ným vy­mě­ni­tel­ným ob­jek­ti­vům pro­vá­dí sys­tém mě­ře­ní ploch roz­mě­rů od 100 × 70 mm² do 500 × 370 mm². Pře­pnu­tí z nejmen­ší­ho na nej­vět­ší mě­ři­cí objem je snad­né díky pevné po­lo­ze ka­me­ry. Pro spl­ně­ní růz­ných po­ža­dav­ků na mě­ře­ní je ATOS Q k dis­po­zi­ci ve dvou ver­zích s růz­ný­mi roz­li­še­ní­mi kamer: 12 M a 8 M, což zna­me­ná, že první sen­zor za­chy­tí bě­hem ske­no­vá­ní až 2 × 12 mi­li­o­nů a druhý 2 × 8 mi­li­o­nů sou­řad­ných bodů. Přes­nost, roz­li­še­ní a mě­ři­cí ob­last lze volně de­fi­no­vat.

Tech­no­lo­gie ATOS de­tail­ně

Tri­ple Scan Prin­cip za­bu­do­va­ný do mě­ři­cích sys­té­mů ATOS usnadňuje mě­ře­ní od­raz­ných ploch a před­mě­tů s pod­ko­sem. Tech­no­lo­gie Blue Light pro­mí­tá přes­né okra­jo­vé vzory na po­vrch ob­jek­tu, které jsou pak za­zna­me­ná­ny v na­sta­ve­ní ste­reo ka­me­ry dvěma ka­me­ra­mi. Pro­jekč­ní tech­no­lo­gie pra­cu­je s úz­ko­pásmo­vým mod­rým svět­lem, což zna­me­ná, že ru­ši­vé okol­ní svět­lo lze během sní­má­ní ob­ra­zu od­fil­tro­vat. Ekva­li­zér mod­ré­ho svět­la zvy­šu­je jas svě­tel­né­ho zdro­je a vy­tvá­ří rov­no­měr­né svět­lo bez skvrn. To umož­ňu­je do­sa­že­ní krát­kých časů mě­ře­ní i na ne­spo­lu­pra­cu­jí­cích po­vr­ších.

Podle informace společnosti GOM byl ske­ner uve­den na GOM Di­gi­tal Days 2020 5. květ­na, na we­bi­nář o něm se mů­že­te po­dí­vat 14. květ­na po zegistraci ZDE.


Mohlo by vás zajímat: