Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Altair získává WRAP software

Pondělí, 11 Květen 2020 15:28

Tags: Altair | Elektromagnetismus | Plánování | Sítě | Správa | Wrap

radio-network-2020Spo­leč­nost Al­tair ozná­mi­la akvi­zi­ci soft­wa­ro­vé části švéd­ské spo­leč­nos­ti WRAP In­ter­nati­o­nal AB. WRAP je před­ní svě­to­vá soft­wa­ro­vá tech­no­lo­gie pro sprá­vu spek­tra a plá­no­vá­ní rá­di­o­vých sítí pro ci­vil­ní a ob­ran­né or­ga­ni­za­ce. S 30le­tým vý­vo­jem, pů­vod­ně v Saabu, po­krý­vá WRAP soft­wa­re ši­ro­kou škálu apli­ka­cí se za­mě­ře­ním na ří­ze­ní zdro­jů rá­di­o­vé­ho spek­tra pro ma­xi­mál­ní vy­u­ži­tí, včet­ně rá­di­o­vé­ho plá­no­vá­ní, vý­po­čtů ru­še­ní a po­kry­tí, a doplňuje stá­va­jí­cí soft­wa­re Altai­ru Feko, new­FA­SANTWin­Prop. pro mo­de­lo­vá­ní ší­ře­ní bez­drá­to­vých sig­ná­lů a plá­no­vá­ní sítě.

Mezi WRAP uži­va­te­le patří mimo jiné velké ob­ran­né or­ga­ni­za­ce, te­le­ko­mu­ni­kač­ní úřady, pro­vo­zo­va­te­lé vy­sí­lá­ní a or­ga­ni­za­ce ve­řej­né bez­peč­nos­ti.
WRAP soft­ware bude stra­te­gic­kým do­plň­kem port­fo­lia spo­leč­nos­ti Al­tair, pro­to­že po­si­lu­je ře­še­ní v ob­las­tech, jako je bez­drá­to­vá ko­mu­ni­ka­ce včet­ně 5G, ko­nek­ti­vi­ta a IoT. Al­tair se stále za­mě­řu­je na po­sky­to­vá­ní nej­lep­ší­ho soft­wa­ro­vé­ho port­fo­lia na světě, které zá­kaz­ní­kům po­mů­že do­sáh­nout je­jich cílů. Jak se svět stává stále více pro­po­je­ným, je vy­ža­do­va­ná in­fra­struk­tu­ra roz­ho­du­jí­cí. Tato tech­no­lo­gie vy­u­ži­je stá­va­jí­cí port­fo­lio Al­tai­ru v ob­las­ti vy­so­ko­frekvenč­ní­ho elek­tro­mag­ne­tis­mu.


Mohlo by vás zajímat: