Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Lighting Analysts vydává vylepšení pro ElumTools 2021-2019

Pondělí, 11 Květen 2020 16:01

Tags: 2021-2019 | Autodesk | Doplněk | ElumTools | Lighting Analysts | Osvětlovací technika | Revit | Software

ElumTools Masking-2020Li­ghting Ana­lysts, do­da­va­tel soft­wa­ru pro osvět­lo­va­cí tech­ni­ku, ozna­mu­je nové funk­ce pro svůj do­pl­něk Elum­Tools pro Au­to­de­sk Revit. Nej­no­věj­ší vy­dá­ní Elum­Tools před­sta­vu­je schop­nost snad­no od­stra­nit ne­žá­dou­cí vý­po­čto­vé body vý­bě­rem jed­not­li­vých ob­jek­tů jako mas­ko­va­cích hra­nic nebo vý­bě­rem Revit ka­te­go­rie jako mas­ko­va­cí en­ti­ty. To dra­ma­tic­ky zrych­lu­je schop­nost mas­ko­vat ne­žá­dou­cí body opro­ti před­cho­zím tech­ni­kám. Nové vy­dá­ní Elum­Tools také za­cho­vá­vá různá uži­va­tel­ská při­způ­so­be­ní do­stup­ná v pro­hlí­že­či vy­kres­le­ných ob­ráz­ků pro opa­ko­va­né po­u­ži­tí.

To mimo jiné za­hr­nu­je zorný úhel, písmo, ve­li­kost písma, barvu a pseu­do­ba­rev­nost, na­sta­ve­ní izo­li­nie/ pro­sto­ro­vé mapy. Ná­vr­há­ři se ko­neč­ně mohou vrá­tit k ja­ké­mu­ko­li vy­kres­le­né­mu ob­ra­zu a najít ho ve stej­ném stavu, v jakém byl pů­vod­ně uza­vřen, což je dlou­ho po­ža­do­va­ná funk­ce.
Další in­for­ma­ce na­jde­te na webu Elum­Tools. nebo se podívejte na krátké video.


Mohlo by vás zajímat: