Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MCAE představuje novou 3D tiskárnu Stratasys J55

Úterý, 12 Květen 2020 08:35

Tags: 3D tisk | 3D tiskárny | Hardware | J55 | Kanceláře | MCAE Systems | Stratasys

J55-Lifestyle-2020Od rych­lých kon­cepč­ních dílů až po do­ko­na­le věrné mo­de­ly, s 3D tis­kár­nou Stra­ta­sys J55 při­ve­de­te své ná­vrhy k ži­vo­tu. Tis­kár­na Stra­ta­sys J55, ur­če­ná pro kan­ce­lář­ské po­u­ži­tí, je ce­no­vě do­stup­nou vol­bou pro ma­xi­mál­ní efek­ti­vi­tu na­vr­ho­vá­ní. Celý pro­ces ná­vr­hu a vý­vo­je může od za­čát­ku až do konce pro­bí­hat u vás. Pro­duk­ti­vi­ta 3D tis­kár­ny Stra­ta­sys J55 umož­ní kon­zul­to­vat ná­vrhy v rámci týmu rych­le­ji, s mož­nos­tí čas­těj­ších ite­ra­cí. Tato tis­kár­na na­bí­zí téměř 500 000 barev, ově­ře­ný vzor­ník barev Pan­to­ne, věrné tex­tu­ry a velmi kva­lit­ní a přes­né vý­tis­ky.

Své ná­pa­dy mů­že­te den­no­den­ně pře­ná­šet do pro­ce­su na­vr­ho­vá­ní a mít tak v rukou model s tva­ro­vý­mi změ­na­mi již během pou­hých ně­ko­li­ka hodin.
3D tis­kár­na Stra­ta­sys J55 kom­bi­nu­je kva­li­tu tis­ko­vé tech­no­lo­gie Po­ly­Jet od firmy Stra­ta­sys s kom­pakt­ním de­signem, vhod­ným do kan­ce­lá­ře. Tato pl­no­ba­rev­ná tis­kár­na s 5 zá­sob­ní­ky na ma­te­ri­ál je vy­ba­ve­na ro­tač­ní tis­ko­vou plat­for­mou s pevně uchy­ce­nou tis­ko­vou hla­vou, která za­jiš­ťu­je vy­ni­ka­jí­cí kva­li­tu po­vrchu i tisku. Tis­kár­na byla spe­ci­ál­ně na­vr­že­na pro kan­ce­lář­ská pro­stře­dí a de­sig­nér­ská stu­dia, za­bí­rá proto malou plo­chu a vy­u­ží­vá fil­trač­ní tech­no­lo­gii Pro­Ae­ro, která za­ru­ču­je jak tichý pro­voz bez zá­pa­chu, tak níz­kou spo­tře­bu ener­gie.
Tis­kár­na J55 na­bí­zí efek­tiv­něj­ší pra­cov­ní po­stup od ná­vr­hu k tisku vy­u­ži­tím soft­wa­ru Grab­CAD Print. Díky tomu mohou uži­va­te­lé im­por­to­vat ná­vrhy po­mo­cí na­tiv­ních CAD sou­bo­rů nebo sou­bo­rů for­má­tu 3MF. Soft­ware Grab­CAD Print také umožňuje při­řa­ze­ní barev dle vzor­ní­ku Pan­to­ne. Vzdá­le­né mo­ni­to­ro­vá­ní umožňuje snad­nou sprá­vu tis­ko­vých úloh i mimo kan­ce­lář. Navíc, roz­pust­né pod­po­ry bez nut­nos­ti ruč­ní­ho od­st­raňování usnadňují ná­sled­ný post-pro­ces­sing a umožňují vy­tvá­ře­ní slo­ži­tých dílů bez ztrá­ty přes­nos­ti či jem­ných de­tai­lů.

Webi­nář Po­ly­jet jak ho ne­zná­te

Více in­for­ma­cí o no­vin­kách ze světa 3D tisku se do­zví­te v krát­kém webi­ná­ři, který se bude konat v úterý 19. květ­na v 9:30 hodin. Bez­plat­ná re­gis­tra­ce je možná přes tento odkaz.


Mohlo by vás zajímat: