Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

METAV – Pojďme mluvit o inovacích

Úterý, 12 Květen 2020 20:26

Tags: Akce | METAV | Prezentace | VDW | Veletrhy | Web Sessions

bild MetavWebSessions-2020Or­ga­ni­zá­tor ve­letr­hu METAV, VDW (Ně­mec­ká aso­ci­a­ce vý­rob­ců ob­rá­bě­cích stro­jů), zve všech­ny zá­jem­ce k účas­ti na webo­vých pre­zen­ta­cích METAV – na­zva­ných „Let’s talk about in­no­vati­on“ (Pojď­me mlu­vit o ino­va­cích) v ter­mí­nu od 15. do 19. červ­na 2020. METAV 2020 musel být kvůli ko­vi­do­vé pan­de­mii od­lo­žen o rok, a proto nyní chtě­jí jeho or­ga­ni­zá­to­ři na­bíd­nout ná­vštěv­ní­kům a vy­sta­vo­va­te­lům al­ter­na­ti­vu ve formě webo­vých pre­zen­ta­cí. V do­sta­teč­ném před­sti­hu před pře­lo­že­nou vý­sta­vou METAV v břez­nu příští­ho roku tak budou strán­ky METAV Web Sessi­ons po­sky­to­vat plat­for­mu, která uži­va­te­lům z ko­vo­prů­mys­lu umož­ní držet krok s nej­no­věj­ší­mi ino­va­ce­mi ve vý­rob­ní tech­no­lo­gii.

Během pěti dnů v čase od 9:00 do 17:00 po­ve­de téměř 90 spo­leč­nos­tí od­bor­né před­náš­ky v ná­sle­du­jí­cích te­ma­tic­kých ob­las­tech: Di­gi­ta­li­za­ce, Přes­né ná­stro­je, Ob­rá­bě­cí stro­je a sys­témy, Soft­ware, Mě­ři­cí sys­témy a za­jiš­tě­ní kva­li­ty, Adi­tiv­ní vý­ro­ba, Kom­po­nen­ty a sys­témy, Lé­kař­ské tech­no­lo­gie a služ­by, v něm­či­ně a čás­teč­ně v an­g­lič­ti­ně. Webo­vé pre­zen­ta­ce METAV jsou již nyní plně ob­sa­ze­ny. Stej­ně jako při ob­vyk­lém ve­letr­hu METAV budou ná­vštěv­ní­ci schop­ni po­rov­nat a po­sta­vit proti sobě to, co do­da­va­te­lé na­bí­ze­jí, a sa­mo­zřej­mě po­klá­dat otáz­ky a dis­ku­to­vat s od­bor­ní­ky na vý­ro­bu. Vy­sta­vo­va­te­lé budou moci pra­co­vat s mnoha růz­ný­mi for­má­ty – od Power­Poin­to­vých pre­zen­ta­cí po fo­to­gra­fie, videa, si­mu­la­ce a mno­hem více. Ko­vi­do­vá krize tak na­bí­zí pří­le­ži­tost pro­zkou­mat nové webo­vé for­má­ty, které by mohly v bu­douc­nu do­pl­nit sku­teč­né ve­letrhy.

Ve sku­teč­nos­ti se di­gi­tál­ní akce v sou­čas­né době těší vel­ké­mu roz­ma­chu. VDW se spo­leč­ně s part­ne­rem In­dustryA­re­na a vy­so­ce mo­ti­vo­va­ným týmem velmi rych­le po­da­ři­lo vy­vi­nout efek­tiv­ní plat­for­mu pro tý­den­ní webo­vé re­la­ce METAV a před­sta­vit di­gi­tál­ní verze vel­ké­ho počtu pre­zen­ta­cí. Webo­vé strán­ky METAV se již staly špič­ko­vou di­gi­tál­ní akcí v ko­voz­pra­cu­jí­cím prů­mys­lu, pokud jde o počet vy­sta­vo­va­te­lů a šíři témat.

Web www.metav-websessions.com je nyní on-line. Vši­ch­ni zá­jem­ci si mo­hou pro­hléd­nout celý pro­gram a za­re­gist­ro­vat se zde.


Mohlo by vás zajímat: