Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ultimaker Cura 4.6 s novými funkcemi

Čtvrtek, 14 Květen 2020 12:07

Tags: 3D tiskárny | 4.6.1 | Aktualizace | Cura | Novinky | Slicer | Software | Ultimaker

cura 4 6-2020Cura od Ul­ti­ma­ke­ru je nej­po­pu­lár­něj­ší bez­plat­ný 3D sli­cer s ote­vře­ným zdro­jo­vým kódem, který je první vol­bou pro mi­li­o­ny uži­va­te­lů na celém světě. Je to po­kro­či­lý ná­stroj pro roz­krá­je­ní 3D mo­de­lu na vrst­vy pro 3D tisk, na který se mů­že­te spo­leh­nout. Pro pří­pra­vu mo­de­lu je po­tře­ba ně­ko­lik klik­nu­tí a ode­slá­ní do tis­kár­ny, která udělá zby­tek. Ni­zo­zem­ský vý­rob­ce 3D tis­ká­ren Ul­ti­ma­ker vydal svůj 3D soft­ware Cura ve verzi 4.6.1. Ak­tu­a­li­za­ci lze stáh­nout z ofi­ci­ál­ních webo­vých strá­nek Ul­ti­ma­ke­ru. Hlav­ní no­vin­kou jsou in­že­nýr­ské pro­fi­ly Tech­ni­ka pro roz­ší­ře­ní port­fo­lia ma­te­ri­á­lů Ul­ti­ma­ke­ru na PC, nylon, CPE a CPE+.

Tyto pro­fi­ly umožňují tisk­nout účel­ně a po­mo­cí op­ti­ma­li­zo­va­ných na­sta­ve­ní vy­tvá­řet díly, které do­ko­na­le vy­ho­vu­jí apli­ka­ci. Roz­ší­ře­ním počtu do­stup­ných pro­fi­lů je možné dále zjed­no­du­šit pra­cov­ní po­stup uži­va­te­le, zkrá­tit čas po­třeb­ný k vy­la­dě­ní na­sta­ve­ní a umož­nit za­há­jit tisk pou­hým klik­nu­tím na tla­čít­ko. První správ­né vý­sled­ky jsou do­sa­ži­tel­né rych­le­ji a se zvý­še­nou roz­mě­ro­vou přes­nos­tí, takže je možné vy­tvá­řet mo­de­ly se zlep­še­ný­mi to­le­ran­ce­mi.
K dis­po­zi­ci je mnoho dal­ších no­vých vlast­nos­tí, ke kte­rým patří:

  • Výzva k při­hlá­še­ní k účtu Ul­ti­ma­ker. Při­dán jas­něj­ší text do vy­ska­ko­va­cí­ho okna pro při­hlá­še­ní a prv­ní­ho po­u­ži­tí pro zdů­raz­ně­ní výhod po­u­ží­vá­ní Ul­ti­ma­ker účtu se soft­warem Cura.
  • Zob­ra­ze­ní ak­tiv­ních skrip­tů pro ná­sled­né zpra­co­vá­ní. Fiel­dO­f­view při­spě­lo ke snad­něj­ší­mu po­u­ži­tí plu­gi­nu pro ná­sled­né zpra­co­vá­ní. Počet po­vo­le­ných skrip­tů pro ná­sled­né zpra­co­vá­ní se zob­ra­zí jako čí­sel­ný sym­bol nad iko­nou skrip­tů pro ná­sled­né zpra­co­vá­ní. Ná­stroj po­sky­tu­je další in­for­ma­ce o tom, které skrip­ty jsou po­vo­le­ny, což umožňuje rych­lou a snad­nou kon­t­ro­lu.
  • Ho­ri­zon­tál­ní roz­ší­ře­ní děr. In­te­li­gent­ní avi­o­ni­ka při­spě­la k no­vé­mu na­sta­ve­ní, které apli­ku­je posun na všech­ny ot­vo­ry v každé vrst­vě, což umožňuje ruční zvět­še­ní nebo smrš­tě­ní ot­vo­rů po­třeb­né k po­tla­če­ní ho­ri­zon­tál­ní ex­pan­ze.
  • Ak­tu­a­li­zo­va­ný in­sta­lač­ní pro­gram. In­sta­lač­ní pro­gram do­znal ma­lých oprav. Ak­tu­a­li­zo­vá­ny byly také ob­ráz­ky tak, aby zob­ra­zo­va­ly Ul­ti­ma­ker S3 místo Ul­ti­ma­ker 3.
  • Na­sta­ve­ní pro každý model. Za­škr­tá­va­cí po­líč­ko „Pouze výplň“ bylo změ­ně­no na ro­ze­ví­ra­cí na­bíd­ku: „Pouze síť vý­pl­ně“ nebo „Síť řezu“.
  • Prů­hled­né vy­kres­lo­vá­ní pod­po­ry. V re­ži­mu ná­hle­du s vý­bě­rem Typ úseč­ky se pod­půr­ný ma­te­ri­ál vy­kres­lí s prů­hled­nos­tí, takže mů­že­te snad­no vidět pod­po­ro­va­nou část.

Tis­kár­ny tře­tích stran

Do Ul­ti­ma­ker Cura byla při­dá­na pod­po­ra pro tis­kár­ny tře­tích stran, včet­ně:

  • Tis­ká­ren Bea­ring Bear. Při­dá­na nová de­fi­ni­ce pro tis­kár­nu Fly­ing Bear Ghost 4S.
  • Tis­ká­ren Ma­gic­firm. Při­dá­ny nové de­fi­ni­ce pro MBot Grid II+, MBot Grid II+ (dual), MBot Grid IV+ a MBot Grid IV+ (dual).
  • HM­S434. Ak­tu­a­li­za­cí pro­fi­lu stro­je HM­S434 při­spě­la spo­leč­nost Maukcc.
  • FabX Pro. Hussa­in Bhav­na­garwa­la při­spěl de­fi­ni­ce­mi stro­jů pro FabX Pro a tis­ko­vý­mi pro­fi­ly pro ma­te­ri­á­ly REDD.

Stáh­ně­te si Ul­ti­ma­ker Cura 4.6 ještě dnes a vy­tvá­řej­te své 3D tisky spo­leh­li­vě a snad­no jako vždy.


Mohlo by vás zajímat: