Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nejmenší a finančně dostupná velkoformátová tiskárna EPSON

Pátek, 15 Květen 2020 08:27

Tags: Epson | Hardware | ShureColor | T2100 | Tiskárny | Velkoformáty

epson surecolor t2100 5-2020Spo­leč­nost Epson před­sta­vi­la svoji fi­nanč­ně nej­do­stup­něj­ší a nej­men­­ší pře­nos­nou vel­ko­for­má­to­vou 24­pal­co­vou tis­kár­nu, která patří do port­fo­lia pro­fe­si­o­nál­ních tis­ká­ren série T. Nová tis­kár­na Su­re­Co­lor T2100 byla na­vr­že­na tak, aby splňovala po­ža­dav­ky pro­fe­si­o­ná­lů, mezi něž patří na­pří­klad ar­chi­tek­ti, pro­jek­tan­ti, uči­te­lé či de­signe­ři. Díky své by­tel­né a lehké kon­struk­ci je ide­ál­ní pro práci z do­mo­va, malá stu­dia, učeb­ny nebo vzdá­le­ná pra­co­viš­tě, na­pří­klad sta­ve­niš­tě. Tis­kár­na může být umís­tě­na na stole nebo na vlast­ním pod­stav­ci. Její chyt­rý a sklad­ný de­sign šetří místo a umož­ňu­je tak tis­kár­nu bez pro­blé­mů pře­mís­tit, když ji právě ne­po­u­ží­vá­te.

Do­ká­že po­krýt po­tře­by při tisku ši­ro­ké­ho spek­tra pro­fe­si­o­nál­ních do­ku­men­tů, včet­ně pla­ká­tů, pre­zen­ta­cí, CAD vý­kre­sů, ar­chi­tek­to­nic­kých ná­vrhů či sta­veb­ních ná­kre­sů. Pig­men­to­vé in­kous­ty Ul­tra­Chro­me XD2 od Ep­so­nu za­jiš­ťu­jí tr­van­li­vý tisk v ar­chiv­ní kva­li­tě se zá­ři­vý­mi barva­mi a os­t­rý­mi li­ni­e­mi na téměř ja­kém­ko­li druhu pa­pí­ru, ať už pro vnitř­ní či ven­kov­ní po­u­ži­tí.
Uni­kát­ní funk­ce au­to­ma­tic­ké­ho pře­pí­ná­ní umožňuje tis­kár­ně pře­pí­nat mezi vel­ko­for­má­to­vou rolí pa­pí­ru a archy A4/A3, aniž by se uži­va­tel musel tis­kár­ny do­tknout. To je ide­ál­ní pro malé spo­leč­nos­ti, které oče­ká­va­jí, že budou tis­kár­nu po­u­ží­vat pro více růz­ných účelů. Tis­kár­na při­tom za­be­re pouze ome­ze­ný pro­stor.
Tis­kár­na vy­u­ží­vá tech­no­lo­gii tis­ko­vých hlav Pre­ci­si­on­Co­re MicroT­FP od Ep­so­nu a tech­no­lo­gii No­zzle Ve­ri­fi­cati­on Tech­no­lo­gy, která au­to­ma­tic­ky de­te­ku­je a upra­vu­je stav try­sek. Model při­ná­ší vy­so­kou rych­lost tisku, díky níž do­ká­že vy­tisk­nout for­mát A1 během 43 sekund. Vy­tvá­ří přes­né vý­tis­ky s pre­ciz­ní­mi de­tai­ly a vy­ni­ká spo­leh­li­vos­tí na úrov­ni ko­merč­ních stro­jů. Tis­kár­na je vy­ba­ve­na in­te­gro­va­nou bez­drá­to­vou ko­nek­ti­vi­tou a ko­nek­ti­vi­tou Wi-Fi Di­rect. Ar­chi­tek­ti a de­sig­né­ři mohou bez pro­blé­mů tisk­nout z table­tů a chyt­rých te­le­fo­nů nebo po­u­žít nový 4,3pal­co­vý ba­rev­ný do­ty­ko­vý dis­plej s jed­no­du­chým a in­tu­i­tiv­ním ovlá­dá­ním i na­vi­gač­ní menu.

Spe­ci­fi­ka­ce mo­de­lu T2100:

 • Roz­mě­ry – 970 (š) x 505 (h) x 230(v)
 • Hmotnost – 27 kg
 • Rych­lost tisku – A1 rych­los­tí až 43 sekund
 • Roz­li­še­ní – až 2400x1200 dpi
 • Média – Role: 329 až 610 mm (2“ du­tin­ka)
 • Média – Archy A4/A3 (210 až 610 mm)
 • Tloušť­ka média – Role: 0,05 až 0,21 mm Archy: 0,12 až 0,27 mm
 • Pig­men­to­vé in­kous­ty – CYM – 26 nebo 50 ml & K – 50 nebo 80 ml
 • Ko­nek­ti­vi­ta – Super speed USB, 10/100/1000BASE-TX, IE­E­E802
 • Tis­ko­vý jazyk – ESC/P, Ras­ter HP-GL2, HP RTL
 • Paměť – 1 GB (vy­so­ká rych­lost zpra­co­vá­ní tis­ko­vých dat)
 • Vo­li­tel­né pří­slu­šen­ství za­hr­nu­je – Vý­stup­ní při­hrád­ka, Pod­sta­vec tis­kár­ny, držák role
 • Soft­ware (CD) – Win­dows In­stall Navi – tis­ko­vý ovla­dač– Epson Net Setup – Epson Net Print – Epson Net Con­fig – Epson Soft­ware Up­da­ter – LFP Print Plug-in for Of­fi­ce – EPSON ná­vo­dy, Mac Setup Navi
 • Soft­ware (WEB) – Win­dows In­stall Navi Fir­m­ware Up­da­ter, HDI Dri­ver, Copy Fac­to­ry, Epson Net Setup Ma­nager Mac In­stall Navi – tis­ko­vý ovla­dač – Epson Net Con­fig – Epson Soft­ware Up­da­ter – Unin­staller – EPSON ná­vo­dy, Fir­m­ware Up­da­ter Linux tis­ko­vý ovla­dač

Model Su­re­Co­lor T2100 bude v pro­de­ji u míst­ních pro­dej­ců už v květ­nu 2020.


Mohlo by vás zajímat: