Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Servisní balíček 2 pro BobCAD-CAM V32

Pondělí, 18 Květen 2020 11:59

Tags: Aktualizace | BobCAD-CAM | CAD-CAM | CAM | CNC | Service Pack 2 | Software | V32

v32 sp2 released-2021Tato druhá ak­tu­a­li­za­ce pro Bob­CAD-CAM V32 za­hr­nu­je vy­lep­še­ní v ob­las­ti CAD a na­sta­ve­ní a opra­vy u vše­o­bec­né­ho CAD a CAM, fré­zo­vá­ní, sou­stru­že­ní, drá­to­vé­ho ře­zá­ní EDM, si­mu­la­cí a na­sta­ve­ní. In­for­ma­ce o všech no­vých vy­lep­še­ních a opra­vách vy­da­ných v ak­tu­a­li­za­ci Bob­CAD-CAM Ser­vi­ce Pack 2 Build 3482 na­jde­te ve What’s New in Bob­CAD-CAM V32 SP2. Spo­leč­nost Bob­CAD-CAM zá­kaz­ní­kům do­po­ru­ču­je, aby ak­tu­a­li­zo­va­li svůj soft­wa­re nej­no­věj­ším Ser­vi­ce Pac­kem pro za­jiš­tě­ní po­u­ží­vá­ní nej­no­věj­ších vy­lep­še­ní a oprav. Chce­te-li stáh­nout Bob­CAD-CAM V32 SP2 Build 3482, na­vštiv­te bob­cad­sup­port.com.

Pokud ještě ne­má­te Bob­CAD-CAM V32, stáh­ně­te si tes­to­va­cí verzi Bob­CAD-CAM V32 ještě dnes a zjis­tě­te, proč v díl­nách, jako je ta vaše, běží soft­ware Bob­CAD na je­jich CNC stro­jích.


Mohlo by vás zajímat: