Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pozvánka na webinář Začínáme se Survey123 for ArcGIS

Úterý, 19 Květen 2020 09:32

Tags: Arcdata Praha | ESRI | GIS | Pozvánka | Survey123 for ArcGIS | Vzdělávání | Webinar

Survey123 for ArcGIS-2021Spo­leč­nost Ar­c­da­ta Praha zve na svůj další webi­nář, který se ten­to­krát za­mě­ří na apli­ka­ci Sur­vey­123 for Ar­c­GIS, která je ur­če­ná ke sběru dat po­mo­cí for­mu­lá­řů. Účast­ní­ci se na se­mi­ná­ři naučí vy­tvo­řit svůj první for­mu­lář pro sběr dat v te­ré­nu, vy­u­žít zís­ka­ná data v dal­ších apli­ka­cích plat­for­my (např. webo­vé mapy či Ar­c­GIS Da­shbo­ards) a dozví se také, jak se vy­po­řá­dat s ná­vrhy kom­plex­něj­ších „chyt­rých“ for­mu­lá­řů s vy­u­ži­tím stan­dar­du XLS­Form. Webi­nář se usku­teč­ní v úterý 26. 5. 2020 od 14.00 hodin. Pro účast není po­tře­ba in­sta­lo­vat žádný soft­ware, ani do­pl­něk pro­hlí­že­če.

Po re­gis­tra­ci bude účast­ní­ko­vi za­slán odkaz, jehož pro­střed­nic­tvím se k webi­ná­ři při­hlá­sí. Re­gis­tra­ce i účast na se­mi­ná­ři jsou zdar­ma.

Při­hlá­ška na webi­nář

 


Mohlo by vás zajímat: