Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Inovované vozíky AnyoneGo pro hendikepované psy

Úterý, 19 Květen 2020 13:27

Tags: 3D tisk | AnyoneGo | Autodesk | FEA | Fusion | Hendikepovaní psi | Inovace | Ortézy | Vozíky

vozik anyonego01 nahled-2021Po­sled­ních ně­ko­lik mě­sí­ců bylo v Any­o­ne­Go ve zna­me­ní ino­va­cí a tes­to­vá­ní. V bran­ži sou­stře­dě­né kolem 3D tisku je nutné ne­u­stá­le sle­do­vat nové tren­dy a ty nej­za­jí­ma­věj­ší im­ple­men­to­vat do vý­ro­by tak, aby vý­sled­ný pro­dukt do­dá­va­ný kli­en­tům měl vždy ty nej­lep­ší možné vlast­nos­ti. Nej­pro­dá­va­něj­ším pro­duk­tem je v sou­čas­nos­ti vozík pro psy s hen­di­ke­pem zad­ních kon­če­tin. Proto je mu zcela při­ro­ze­ně v rámci ino­vač­ních pro­ce­sů vě­no­vá­na velká po­zor­nost. Velmi dy­na­mic­ky se mění pře­de­vším trh s ma­te­ri­á­ly, ne­u­stá­le jsou tes­to­vá­ny nové typy a mož­nos­ti, aby kli­en­tům byl k dis­po­zi­ci co nej­lep­ší poměr cena/výkon.

Kon­ti­nu­ál­ně se také pra­cu­je na dal­ších no­vin­kách, které budou po­stup­ně před­sta­ve­ny – od no­vých funk­cí vo­zíč­ku po za­jí­ma­vé (nejen) chyt­ré doplňky.

V po­sled­ních mě­sí­cích tak vo­zíč­ky Any­o­ne­Go pro­šly in­ten­ziv­ním tes­to­vá­ním a zdo­ko­na­le­ním funkč­nos­ti. Tým Any­o­ne­Go pro tyto účely vy­u­ží­vá mo­der­ní soft­wa­ro­vé ná­stro­je, na­pří­klad Au­to­de­sk Fusi­on 360, který umož­ňu­je re­a­li­zo­vat zkouš­ky me­to­dou ko­neč­ných prvků (FEA). V pro­gra­mu je tak možné si­mu­lo­vat re­ál­né za­tí­že­ní jed­not­li­vých částí vo­zí­ku. Stra­nou ne­zů­sta­lo ani fy­zic­ké tes­to­vá­ní v dílně a o sku­teč­ně dlou­ho­do­bé testy se po­sta­ra­li vy­ti­po­va­ní kli­en­ti, kteří jsou ochot­ní ex­pe­ri­men­to­vat s no­vý­mi ma­te­ri­á­ly a dlou­ho­do­bě po­sky­tu­jí zpět­nou vazbu z te­ré­nu.

Nej­na­má­ha­něj­ší části vo­zí­ku (např. kliky) jsou nově tiš­tě­né z po­ly­a­mi­du (nylon), který se vy­ka­zu­je vy­so­kou mírou pruž­nos­ti. V praxi to zna­me­ná, že vy­dr­ží i rázy, kte­rým je vozík během svého po­u­ží­vá­ní vy­sta­ven. Pro ná­roč­něj­ší kli­en­ty, kteří mají spe­ci­fic­ké po­ža­dav­ky (tem­pe­ra­ment­ní po­va­ha, více psů v ro­di­ně) jsou v Any­o­ne­Go při­pra­ve­ni na­bíd­nout i tisk z velmi hou­žev­na­tých SLS ma­te­ri­á­lů. Ty se praxi vy­u­ží­va­jí na­pří­klad při vý­ro­bě snow­bo­ar­do­vých vá­zá­ní.

Díky těmto ino­va­tiv­ním pro­ce­sům se u všech vo­zíč­ků Any­o­ne­Go pro­dlu­žu­je tr­van­li­vost nej­za­tí­že­něj­ších prvků, aniž by to mělo vliv na další vlast­nos­ti. Na­pří­klad nízká hmot­nost nebo sta­bi­li­ta jsou pro hen­di­ke­po­va­né psí uži­va­te­le i je­jich ma­ji­te­le stě­žej­ní. Dobrou zprá­vou je i ce­no­vá op­ti­ma­li­za­ce nej­vět­ší­ho vo­zíč­ku ur­če­né­ho pro střed­ně velká ple­me­na, kde se po­da­ři­lo vý­znam­ným způ­so­bem sní­žit pů­vod­ní cenu.

Vo­zíč­ky Any­o­ne­Go jsou do­stup­né pro­střed­nic­tvím webu www.​anyonego.​com. S pej­sky není nutné nikam jez­dit, všech­na po­třeb­ná mě­ře­ní zvlád­ne ma­ji­tel sám doma podle pře­hled­ně zpra­co­va­ných in­struk­cí. Any­o­ne­Go na­bí­zí v sou­čas­né době 3 ve­li­kos­ti to­ho­to pro­duk­tu: mikro (je­zev­čík), malé (fran­couz­ský bul­do­ček) a střed­ní (bor­der kolie). Ceny vo­zíč­ků se po­hy­bu­jí od 11 900 až 17 900 Kč podle po­ptá­va­né ve­li­kos­ti. Do­da­cí lhůta se po­hy­bu­je v zá­vis­los­ti na vy­tí­že­ní vý­rob­ních ka­pa­cit v řádu dvou týdnů od ob­jed­náv­ky.

Pro le­toš­ní rok se při­pra­vu­jí také další no­vin­ky – od zcela no­vé­ho pro­duk­tu, na kte­rém Any­o­ne­Go spo­lu­pra­cu­je s Aso­ci­a­cí fy­zi­o­te­ra­pie a re­ha­bi­li­ta­ce zví­řat České re­pub­li­ky, nebo ne­tra­dič­ní do­plňky, které ma­ji­te­lům po­mo­hou hen­di­ke­po­va­ná zví­řa­ta udr­žet v dobré kon­di­ci. Kli­en­tům byla také před­sta­ve­na nová ino­vo­va­ná po­do­ba 3D tiš­tě­né or­té­zy pro před­ní zá­pěs­tí, která se vy­zna­ču­je vy­ni­ka­jí­cí­mi vlast­nost­mi a tr­van­li­vos­tí i při dlou­ho­do­bém po­u­ží­vá­ní.


Mohlo by vás zajímat: